اشعار کوتاه در مورد 22 بهمن ماه

اشعار کوتاه در مورد 22 بهمن ماه

اشعار کوتاه در مورد 22 بهمن ماه

اشعار کوتاه در مورد 22 بهمن ماه

 

سالگرد انقلاب آمد پدید

انقلابی چون سپیده پرنوید

فجر رستن، فجر رستن، فجر شوق

فجر بشکفتن چو گل در باغ ذوق

 

 

 

اشعار کوتاه در مورد 22 بهمن ماه

 

 

انقلابی پیشرو مانند برق

در شکوهش عقل عالم مانده غرق

فجر جمهوری اسلامی کزان

صدهزاران روزِ روشن شد عیان

 

 

 

اشعار کوتاه در مورد 22 بهمن ماه

 

 

در مزا رآباد شـهر نیستی

اسـتخوان زندگی پوسـیده بود
مرگ وحشت با دهان اسـلحه

اسکلت ها را دهان بوسـیده بود
دیـو در تاریکی آن سـالـها

از تن آلاله ها ، جان می گـرفت
خون سرخ شاهدان نوشیده بود

عنجه هاشان را به دندان می گرفت
آدمی افسـون شـیطان پلید،

گوسـفندان راضی از چوپانشـان
گر کسی بیدار می شد ناکهان

کشته می شـد بی صدا یا بی نشان
در چنین ظلمت شب ایران زمین

ناگهان، نـوری درخشـیدن گرفت
روح روح ا… ، جان در تن دمید

ابر رحمـت نـیز باریدن گـرفت
آمد آن آرام جان از هجرتش

گوئیا آن شب شـده صبح سـپید
مردمانـش گشـته با هم متحد

نـور ایمـان در دل آنها دمـید
مردم بیدار گشـته می شـدند

هـمصـدا با رهـبر بیـدارگر
با غریو مشــتهای لالــه ها

دیـو شـد از کاخهایش در بـدر
نورحـق تابـید در دلهـای ما

دست ها دست خدایی گشته بود
نارها گشــته اســیرنـورها

موسـم جشن رهایی گشته بود
سالگشت دیگری ازره رسـید

تهنیت ایدوسـتان، همسنگران
شادی خود را کمی قسمت کنید

سهم دارند از شـماها دیگران
دهه فجر مبارک

 

 

اشعار کوتاه در مورد 22 بهمن ماه

 

اشعار زیبا در وصف خواهر / شعر عاشقانه برای خواهر

اشعار خواندنی و زیبا درباره میلاد پیامبر اکرم (ص)

جدیدترین کارت پستال ویزه میلاد حضرت رسول اکرم (ص) و امام صادق (ع)