رمان ترس از هوس قسمت هفتم

رمان ترس از هوس قسمت هفتم

رمان ترس از هوس قسمت هفتم

رمان ترس از هوس قسمت هفتم

 

آره یه سفر کاري رفته بود. گفته بود که امروز برمیگرده ولی فکر نمی کردم با پرواز تو باشه.
سفر کاري؟!! اما چیزي که من دیدم به نظر چندان هم کاریه کاري نمی آمد. حرفی نزدم. اگر یک درصد هم
ماهی از بابک خوشش می آمد من اصلا نمی خواستم که با حرفم خیالات عاشقانه اش را به هم بریزم.
مخصوصا که خود بابک گفته بود که ادل دوست دخترش نبوده است.
ماهی نگاهی به ساعت کرد و رو به محمد گفت:
-پاشو محمد کم کم بریم گلی منتظره. نازي هم باید استراحت کنه.
محمد بلند شد و من گفتم:
– حالا کجا؟ زوده
ماهی صورتم را بوسید و گفت:
– نه قربونش، باید بریم. تو هم خسته ایی قیافه ات داد میزنه. فردا تو بهشت زهرا میبینمت.
سرم را تکان دادم و سعی کردم تا دوباره این واقعیت که مامان پري مرده است را از فکرم بیرون کنم.
بعد از رفتن آنها دوش گرفتم و کادوي عمران را برداشتم و از اتاق بیرون آمدم. چراغ اتاق عمران روشن بود و از
آشپز خانه هم سر و صداي به هم خوردن قابلمه می آمد. ضربه اي به در زدم و وارد شدم. یکی دیگر از جاهایی
که در آن خانه از آن بدم می آمد، اتاق عمران بود. یاد زمانهایی می افتادم که براي توبیخ مرا به اتاقش فرا می
خواند و با آن نگاه نافذش جوري به من نگاه می کرد که من از ترس قالب تهی می کردم.
پشت میز تحریرش نشسته بود و به حساب و کتاب هایش می رسید. سرش را بلند کرد و با تعجب مرا نگاه
کرد.
– چیزي میخواستی؟
بدون هیچ حرفی جعبه ساعت را روي میز گذاشتم و کمی از او فاصله گرفتم. جعبه را برداشت و با احتیاط آن را
باز کرد. مثل اینکه من بن لادن هستم و حالا هم یک بمب ساعتی را به او هدیه داده ام!
– خیلی قشنگه نازي.
در کمال تعجب من ساعت خودش را از دست باز کرد و ساعت اهدایی مرا به جایش بست. دوباره نگاهم کرد و
با لبخند گفت:
– مرسی
– خواهش میکنم.
چند ثانیه دیگر هر دو نفرمان این پا و آن پا کردیم. ولی ظاهرا هیچ حرفی براي گفتن به هم نداشتیم.
– میتونم اتاقم رو عوض کنم؟
با تعجب نگاهم کرد.
– چرا؟ مگه اون جا ناراحتی؟
فقط سرم را تکان دادم. چون اگر دهانم را باز می کردم، موجی از تمام دلتنگی ها و بی کسی ها به روي سرش
بهمن می شد.
– آره. برو تو اتاق کنار اتاق من.
– می خوام برم تو اتاق مامان پري
چند ثانیه مرا نگاه کرد و بعد سرش را پایین انداخت و گفت:
– باشه اگر راحتی برو
تشکر کردم و چون هیچ حرف دیگري براي گفتن نبود از اتاق بیرون آمدم و به اتاقم رفتم. چیزي که در حال
حاضر واقعا به آن احتیاج داشتم یک خواب طولانی بود. البته اگر می توانستم و می شد.
فصل دوم
جلوي آیینه شال مشکی ام را سر کردم و کیفم را برداشتم و قبل از آنکه کاملا از اتاق خارج شوم دوباره برگشتم
و عینک دودیم را برداشتم. لازم می شد.
عمران رو به روي آیینه میز کنسول درون راه روي طبقه بالا ایستاده بود و کراواتش را می بست. به ظاهر سرتا
پا سیاهش نگاه کردم. چقدر مامان پري از رنگ سیاه متنفر بود. همیشه می گفت پوشیدن سیاه کراهت دارد.
می گفت دوست ندارد بعد از مرگش زیاد سیاه پوش باشیم. در حدي که جلوي حرف و دهان مردم گرفته شود و
پشت سرمان نگویند که مگر شلغم به زیر خاك کرده ایم که سیاه به تن نکرده ایم. در همین حد کافی است.
خدا بیامرز پیرزن مهربان و دوست داشتنی بود به طوریکه همیشه و همه جوره به فکر اطرافیانش بود.
عمران از داخل آیینه مرا دید و با حرکت سرش به من سلام کرد. اخم هایش در هم بود و من می دانستم که
امروز روز سرخوشی پدرم نیست. من هم فقط سرم را برایش تکان دادم. یک زمانی از روزهایی که او به
اصطلاح روي مود خوبش نبود به حد مرگ می ترسیدم. ولی حالا بعد از نه سال در غربت زندگی کردن و دیدن
بعضی چیزها فکر می کردم که عمران آن چنان هم ترسناك نیست، حتی زمانی که عصبی و خشن باشد. گاهی
پیش می آید که آدمیزاد از چیزي اشباع می شود و دیگر دلش را می زند. دوست روان پزشکی داشتم که
همیشه می گفت با این روش بعضی از ترسها عصبی و فوبیا را درمان می کنند.
براي من هم این اتفاق افتاده بود. من از ترس عمران تقریبا اشباع شده بودم. زندگی کردن یک دختر دوازده
ساله ي تنها، در یک شبانه روزي در ایالت واشنگتن آمریکا اصلا کار راحتی نیست و من کسی بودم که چنین
چیزي را از سر گذرانده بودم. مهم نبود که عمه کتایون آن جا بود و همه جوره مرا حمایت می کرد. مهم این
بود که من در نهایت تنها بودم. پس دیگر عمران برایم بی اهمیت شده بود.
بدون هیچ حرفی سوار ماشین شدیم و تا بهشت زهرا هر کدام در جهت مخالف از پنجره به بیرون نگاه می
کردیم.
از ماشین پیاده شدم و به کمی آن طرف تر، جایی که جمعیت نسبتا زیادي جمع شده بودند نگاه کردم. سعی
کردم تا از بین جمعیت ماهی یا محمد را پیدا کنم که گل نوش را دیدم که با آن شکم گرد و قلنبه و کوچک و
با نمکش قل می خورد و به سمت من می آمد. دلم برایش ضعف رفت. تند کردم و به سمتش رفتم و همدیگر
را بدون هیچ حرفی در آغوش گرفتیم.
کمی از من فاصله گرفت و خوب نگاهم کرد و گفت:
– گلی به فدات تو چرا اینقدر لاغر شدي؟
– بازویش را گرفتم و گونه اش را بوسیدم.
– خدا نکنه گلی جان. یه کم مریض بودم. حالا خوبم. تو چطوري؟
با عشق دستش را روي شکمش گذاشت و گفت:
– منم خوبم. تو رو دیدم بهتر شدم.
با هم به طرف قبر تازه و پوشیده از گل مامان پري رفتیم. با تعجب به آن جمعیت نگاه کردم. بیشتر آنها را نمی
شناختم. در میان جمعیت به دنبال ماهی گشتم. کنار بدري خانم ایستاده بود و اشاره کرد تا به نزدشان بروم. با

 

رمان ترس از هوس قسمت هفتم

 

قسمت ششم رمان ترس از هوس 

قسمت هشتم رمان ترس از هوس