رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و دوم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و دوم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و دوم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و دوم

 

در مورد فیلمی که دیده بودیم بحث و تبادل نظر هم می کردیم. عمران ملایم تر شده بود. به طوریکه احساس می کردم دوره دوست داشتنش شروع شده است.

آن زمان به من به چشم قاتل مادرم نگاه نمی کرد. آن زمان من برایش نازلی بودم.
تقریبا ده روز از رفتن آنها می گذشت که عمران گفت کار ویزا جور شده و احتمالا تا هفته آینده ما هم راهی می شویم. ولی دروغ می گفت. از بی اطلاعی من درباره این کارها و کاغذ بازي هاي اداري در ایران سو استفاده
کرد و دروغ گفت.

دروغی که دقیقا فرداي همان روز فاش شد. دروغی که همراه شد با اتفاقات ریز و درشت دیگر. ناگفته هاي که گفته شدند و زندگی مرا دگرگون کردند.

نمیدانم نحوست دروغ عمران دامن مرا گرفت یا آنکه وقتش شده بود که این اتفاقها بیفتد. وقتی چیزي قرار است بشود دیگر هیچ نیرویی در دنیا نمی تواند جلوي آن را بگیرد. مثل آنکه تمام کاینات دست به دست هم می دهند که آن اتفاق بیفتد. چیزي می شود خارج از عهده بشر.

با تلفنی که فرداي همان روز شد و آقایی که خواست به آقاي کسروي اطلاع دهم، که بلیط شان به مقصد کیش براي هفته آینده صادر شده است، دروغ عمران هم فاش شد. عصبی شده بودم. این دقیقا همان تاریخی بود که عمران به من گفته بود.

چقدر احمق بودم که حرف او را باور کرده بودم. من که آزموده بودم چرا؟ آن قدر عصبی بودم که بی آنکه حرفی به او بزنم کارت بانکی ام در آوردم و یک بلیط به صورت ایترنتی به مقصد پاریس براي دو روز بعد خریدم. دیگر برایم مهم نبود که او چه عکس العملی نشان خواهد داد. من دیگر نمی
توانستم حتی براي یکه لحظه هم او را تحمل کنم.

تصمیم گرفتم که به او حرفی نزنم. می خواستم روز پروازم خداحافظی کنم و به فرودگاه بروم. او باید می فهمید من دیگر بازیچه ي او نیستم و می توانم تصمیمی که براي آینده ام گرفته ام را عملی کنم. برایم مهم نبود که
چه می گفت و چه می کرد. کتک می زد؟

مهم نبود. آزاد می شدم و دیگر هم به سراغش نمی آمدم. فقط باید
دو روز دیگر او را تحمل می کردم. می خواستم وانمود کنم که در جریان موضوع پرواز او به کیش و بدقولی اش نیستم. می خواستم ببینم که تا کجا می خواهد که این سیاه بازي را اجرا کند؟

تا کجا می خواهد مرا تحمیق کند و در دلش به ریش من بخندد؟ نوبت خندیدن من هم می رسید. عمران باید می فهمید که من دیگر فرمان بردارش نیستم و خیلی راحت او را کنار خواهم گذاشت.

وقتی که هیچ علاقه اي به طرف مقابلتان نداشته باشید، دل کندن و بریدن خیلی راحت تر از زمانی است که رشته اي به نام عشق شما را به هم پیوند می دهد. من هم خیلی وقت بود که از عمران بریده بودم. از همان زمانی که مرا آواره کرد و پیش تر از آن ازکودکی پر از خشونت و آزارم.

گاهی فکر می کردم که شاید علاقه ایی بین ما به وجود بیاید و او بالاخره مرا ببیند. بفهمد دختري هم دارد که دوست دارد با او عاشقانه هاي پدرانه و دخترانه داشته باشد. دوست دارد دستش را بگیرد و با عشق در کنار او قدم بزند. مثل رفتاري که دخترها با عمو علی داشتند.

رفتاري که عشق و علاقه از آن آشکارا پیدا بود. ولی عمران هرگز نخواسته بود که من و او هم چنین لحظاتی داشته باشیم. و ما همیشه به
جاي اینکه در کنار هم باشیم رو به روي هم بودیم. همیشه در حال اسلحه کشیدن براي هم و زدن نیش و آسیب به هم.

اگر براي او مهم نبود، ولی من دیگر نمی توانستم این وضع را تحمل کنم. خارج از تحمل من بود. دیگر می خواستم بِبرم و بروم.
شب که عمران به خانه برگشت مثل یک انبار مهمات بود که به نظر می رسید هر لحظه امکان دارد منفجر شود. من در اتاقم مشغول کار به روي یکی از تحقیقاتم بودم که در اتاق یک دفعه آن چنان باز شد که چیزي
نمانده بود که از لولا خارج شود.

با یک گام بلند خودش را به من رساند. دستش را روي کتاب شاهنامه ام گذاشت و درحالیکه ورق زیر دستش را مچاله می کرد، با لحنی که سعی می کرد تا از هر جهت آرام باشد،
گفت:
– اون همه پول رو واسه چی از حسابت برداشتی؟
– حساب منو چک می کنی؟
پوزخندي زد و کاغذ را رها کرد و جلوي من، روي دو زانو نشست و گفت:
– پس چی فکر کردي؟ می ذارم که هر کاري خواستی بکنی؟ چی کار کردي باهاش؟ اگر اشتباه نکنم قیمتش اندازه یه بلیط یه سره به پاریسه نه؟ من تقریبا شش ماه قبل اون جا بودم نازي سر من رو نمی تونی کلاه
بزاري. آره؟

چند ثانیه نگاهش کردم. سرم را تکان دادم. دلیلی براي پنهان کاري نمی دیدم، آن هم وقتی که او متوجه برداشت از حسابم شده بود. دروغ گفتن فقط اوضاع را خرابتر می کرد. چون من هیچ دروغی به ذهنم نمی رسید
که بگویم.
– آره بلیط یک سره به پاریس. وقتی تو زیر قولت زدي من چاره دیگه اي ندارم.
کمی چشمانش را تنگ کرد و نگاهم کرد.

 

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و دوم

 

 

همچنین بخوانید:

رمان جذاب ستاره قسمت نهم

رمان عاشقانه تابو قسمت نهم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و یک

رمان جذاب ستاره قسمت هشتم