رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و سوم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و سوم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و سوم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و سوم

از کجا فهمیدي که نمی خوام ببرمت؟
با مسخره خندیدم.
– بسه عمران. مردك زنگ زده میگه بلیطت براي کیش اوکی شده اون وقت تو هنوز داري منو سر می گردونی
– برمی گردم با هم می ریم.
سرم را به نشانه نفی تکان دادم.
– نه من می رم. شما هم بعد بیا. خوشحال می شم.
یک دفعه از جا برخاست و در حالیکه انگشت اشاره اش را به نشانه تهدید جلوي صورتم تکان تکان می داد،
گفت:
– نازي من اصلا کاري ندارم که این چند ساله اختیارت از دستم در رفته، که می بینم بله در رفته. ولی قابل
جبرانه. این جا آمریکا نیست، من هم نمی ذارم که تو از پیشم بري. میخوام……
حرفش را قطع کرد و کلافه و عصبی دستی درون موهایش کشید و یک دور دور خودش چرخید و گفت:
– نمی ري. تمام.
از در اتاق بیرون رفت و من هم به دنبالش. خوب می دانستم که آخر و عاقبت کارم یک سیلی و یا یک کبودي
دیگر به روي بدنم است. اما نمی توانستم این جا بمانم. در و دیوار این خانه مرا حبس کرده بود. احساس خفگی
می کردم. مثل ماهیی بودم که محتاج یک قطره آب، خودش را به در و دیوار تنگ بدون آب می کوبد.
– من می رم. احتیاجی به تایید شما هم ندارم.
یک دفعه چرخید و هر دو دست مرا از مچ در دست خودش گرفت. حالا سینه به سینه ایستاده بودیم. حالتی که
از آن بدم می آمد. سرم را بالا بردم و نگاهش کردم. از مردان قد بلند متنفرم. از این حس بد حقارت و ضعیف
بودن، بیزار بودم. عضلات فکش که در اثر ساییده شدن دندان هایش به روي هم کاملا مشخص شده بود، می
گفت که اوضاع اصلا مناسب نیست.
– چی گفتی؟
فشار دستانش هر لحظه بیشتر می شد.
– نازلی من بی کله هستما. نزار….

دوباره حرفش را قطع کرد. به چشمانم نگاه می کرد. حس مبهمی که در ابتداي ورودش در چشمانش دیده بودم
حالا به بالا ترین حد خودش رسیده بود و من هنوز عاجز از کشف آن بودم. حسی ما بین علاقه و نفرت. حسی
ناراحت و موذي که به نظر می رسید، حتی وجود خود عمران را هم فلج کرده است.
– برو ببینم چطور می خواي بري؟
دستم را گرفت و کشان کشان به مرا به اتاقم برد. مرا در اتاق پرت کرد و در را در پشت سرش قفل کرد.
بدون اینکه بخواهم جیغ و گریه و فریاد به راه بیندازم روي تخت نشستم و فکر کردم که چه کار باید بکنم.
دو ساعت تمام در اتاق قدم زدم و به تمام گزینه هاي موجود فکر کردم. می توانستم با بابک تماس بگیرم و از
او بخواهم که کمکم کند. ولی به سرعت این گزینه را از ذهنم خارج کردم. دوست نداشتم مرا دختر ضعیفی
ببیند که عرضه انجام هیچ کاري را ندارم. شاید بهتر بود که با خواهش از عمران می خواستم که بگذارد تا بروم
و بعد بر طبق گفته ي خودش به من بپیوندد. اما این کار هم برایم سنگین بود. در تمام سالهایی که گذشته بود،
من هرگز در مقابل عمران سر خم نکرده بودم. هیچ زمان به او بی احترامی نکرده بودم، او بالاخره پدرم بود.
ولی هیچ زمانی هم جلویش زانو نزده بودم. عمران ممکن بود بتواند با زور بازویش مرا خم کند ولی زانو زدن
کامل را هرگز از من ندیده بود.
کنار پنجره ایستادم. از بیرون صداي صحبت کردن عمران با خانم صدري می آمد. ظاهرا خانم صدري براي
فردا مرخصی می خواست که عمران هم موافقت کرد. به پایین و استخر خالی و کثیف نگاه کردم. شاید بهترین
راه براي من، بستن ملحفه ها به هم، و فرار از پنجره بود! اگر عمران من را تا دو روز بعد حبس می کرد. چاره
دیگري برایم باقی نمی گذاشت. خدا را شکر که مدارکم با خودم بود.
کلید درون قفل چرخید و در باز شد. نگاهی به سایه عمران که در چهار چوب در ایستاده بود، کردم. یک دستش
را به در گذاشت و با لحن آرامی که از او بعید بود گفت:
– بیا شام.

 

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و سوم

 

 

همچنین بخوانید:

رمان جذاب ستاره قسمت دهم

رمان عاشقانه تابو قسمت دهم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و دوم

رمان جذاب ستاره قسمت نهم

رمان عاشقانه تابو قسمت نهم