رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و ششم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و ششم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و ششم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و ششم

 

میرم دفتر، باید چک رو بدم به منشیم. یه چند تا کار هم دارم. از همون جا پول هم براش می فرستم به حسابش
شانه هایم را با بی تفاوتی بالا بردم و کنار گاو صندق زانو زدم و درش را باز کردم. به غیر از مقداري پول نقد و
کمی اسناد و مدارك و بورس اوراق بهادار چیز دیگري نبود. با صداي بلند گفتم:
– این جا که چیزي نیست.
– تو کمد بالایه. کلیدش تو کشوي سمت چپ میز تحریرمه
در کمد را باز کردم و دست چک را برداشتم ولی لحظه اي که می خواستم در را ببندم متوجه چهار شناسنامه
شدم. خیلی وقت بود که شناسنامه خودم را ندیده بودم. یعنی دقیقا از بعد از دوازده سالگی. شناسنامه ها را
برداشتم. خیلی تعجب کرده بودم. چرا چهار تا؟ لحظه اي به فکرم رسید که شاید شناسنامه هاي باطل شده
مادرم و مامان پري باشد. هیچ نمیدانستم که در ایران با شناسنامه ي باطل شده فرد متوفی چه می کنند؟ به
خانواده ها تحویل می دهند یا که ثبت احوال براي خودش نگه می دارد؟ با کنجکاوي شناسنامه اول را باز
کردم. شناسنامه ي خودم بود. دومی هم مال عمران بود. سومی را باز کردم. دیگر مطمن شده بودم که
شناسنامه مامان پري و مادرم است. ولی سومین شناسنامه هم متعلق به خودم بود. چهارمی را باز کردم.
شناسنامه عمران بود. آن قدر تعجب کرده بودم که مغزم از کار افتاده بود. چرا من و عمران باید دو تا شناسنامه
داشته باشیم؟ شناسنامه ها را باز کردم تا با هم تطبیق بدهم.
خشکم زده بود. عرق سردي که از پشت ستون فقراتم جاري شده بود، کاملا فلج کننده و موذیانه پوستم را به
آتش کشیده بود. احساس می کردم که قلبم در جاي همیشه اش نیست. طپش هاي کوبنده اش را در گوش
هایم احساس می کردم. دستهایم می لرزید و احساس می کردم که چیزي به بیهوش شدنم باقی نمانده است.
در یکی از شناسنامه ها اسم عمران به عنوان پدرم ذکر شده بود و در شناسنامه دیگر مقابل اسم پدر یک خط
تیره کشیده شده بود.
– پس بالاخره دیدیش؟
شناسنامه ها از دستم به زمین افتاد. جلو آمد و مقابلم روي دو زانو نشست. دهانم بسته شده بود. مثل اینکه از
همان ابتداي به دنیا آمدن لال بودم. نمیدانم حالت صورتم چگونه شده بود که با نگرانی دستم را گرفت. بی
اختیار دستش را پس زدم. عصبی شانه هایم را گرفت. تکان خوردم، ولی او به قدري محکم شانه هایم را گرفته
بود که از یک آدم مست بعید بود. نگاهی به شناسنامه هایی که روي زمین افتاده بود کرد و با همان لحن و
صداي شل و کلمات کمی کشیده، گفت:
– تموم این سالها منتظر بودم که خودت بفهمی. نمی تونستم بهت بگم. مامان پري قسمم داده بود.
چانه ام میلرزید و من احساس می کردم که هیچ اختیاري روي بقیه اعضاي بدن خود، هم ندارم. دستش را دراز
کرد و گونه ام را نوازش کرد. حالت چشمانش حالا برایم قابل درك بود. خنده دار است، بعضی مواقع تمام
حقیقت واضح و روشن مقابل چشمانتان است ولی شما آن را نمی بینید. ممکن است چیزي مبهم و مه آلود را
درك کنید، ولی از درك کامل حقیقت عاجز هستید. چون حتی براي لحظه اي هم فکرتان فراتر از آن ذهنیتی
که دارید، نمی رود. و فقط با کنار رفتن یک پرده کوچک از جلوي چشمانتان تمام ماجرا برایتان مثل روز روشن
می شود. براي من هم عمران پدرم بود و من فقط درك مبهمی از نگاه هاي او داشتم. حسی که به نظرم خوب
نبود ولی قابل درك هم نبود. من آن را به بی محبتی و نفرت تعبیر می کردم. یعنی چیزي که در ذهنم شکل
گرفته بود و متوجه حقیقتی که درست مقابل چشمانم بود، نمی شدم. حقیقتی که حالا کامل و واضح آن را می
دیدم و به طور نفرت آوري برایم کثیف و منزجر کننده بود. صورتم را با نفرت کنار کشیدم. حالت صورتش
عوض شد و دوباره حیوانی و وحشی شد. اما سریع به خودش غلبه کرد و دوباره صورتم را نوازش کرد. نگاهش
پر از حرف بود. حرف هایی که من تا به حال آنها را نشنیده بودم و حالا هم با نفرت سعی می کردم که آنها را
نادیده بگیرم.
– نازي؟
لحنش آرام و پر از تمنا بود. لحنی که تا به حال از او نشنیده بودم. لحنی نه پدرانه، مردانه و پر از نیاز هاي
مردانه. احساس کردم چیزي نمانده است که زیر گریه بزنم. از خودم بدم آمده بود. حالت تهوع داشتم و اسید
معده ي خالیم تا مري رفلکس می کرد و آتش میزد و برمی گشت.
– نازي جان؟
گریه ام گرفت. اشک هایم پایین آمدند. من این لحن پر از تمناي مردانه را نمی خواستم. من از این نگاه هاي
پر از هوس بیزار بودم. من عشق پدرانه ي او را می خواستم، نه این افکار کثیف و بی شرمانه او را. افکاري که
نمی دانستم چه زمانی شروع به پروراندن آن در سرش کرده بود. از بدو تولدم یا با شبیه شدن تدریجی من به
مادرم؟

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و ششم

 

 

 

همچنین بخوانید:

رمان جذاب ستاره قسمت سیزدهم

رمان عاشقانه تابو قسمت سیزدهم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و پنجم

رمان جذاب ستاره قسمت دوازدهم

رمان عاشقانه تابو قسمت دوازدهم