رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و هفتم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و هفتم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و هفتم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و هفتم

 

کنارم روي زمین نشست و مرا به سرعت در آغوش گرفت. با تمام نیرو او را پس زدم. به طوریکه با تعجب به
عقب پرت شد. در حالیکه اشک می ریختم با نفرت گفتم:
– به من دست نزن. افکار کثیفت رو هم براي خودت نگه دار. چون من دیگه یک دقیقه هم تو این خراب شده
نمی مونم.
مچ دستم را گرفت.
– کجا؟
حالا هر دو از جا برخاسته بودیم. نگاهش پر از خشم بود. خشمی لجام گسیخته و طوفانی. ولی دیگر نه از آن
می ترسیدم و نه برایم مهم بود. حتی اگر از زور کتک هاي او می مردم هم برایم بهتر از تحمل افکار کثیف او
بود.
– بیست و یک سال خرجت رو ندادم که حالا بزارم بري.
هر دو شانه ام را گرفت و مقابل صورت خودش نگه داشت. حالا ترسیده بودم. حاضر بودم که بمیرم ولی دست
او به من نخورد.
– مامان جونت به اندازه کافی به ریشم خندید. میدونی چه حسیه که با عشقت با هزار امید و آرزو عروسی کنی
و بیاریش تو خونه ات، بعد بفهمی که خانم دو ماهه حامله است؟ تمام این بیست و یک سال رو تو برزخ بودم
فقط به یه امید…..
حرفش را قطع کرد و نگاهش دوباره عوض شد. مهربان و پر از عشق. مثل اینکه در این دنیا من تنها زنی
هستم که او می بیند و می خواهد. دوباره اسید معده ام رفلکس کرد و اشک هایم سرازیر شد. این حس برایم
کثیف تر از هر چیزي بود که تا به حال دیده و تجربه کرده بودم.
– به امید تو. به این امید که تو مال من بشی.
مستی و غریزه دست به دست هم داده بود و او را تبدیل به حیوانی کرده بود که فقط به یک چیز فکر می کرد.
تصاحب من و شاید گرفتن انتقام از مادرم، و یا داشتن مادرم از طریق من.
سرش را نزدیک گوشم آورد و آرام زمزمه کرد.
– می بینی که تمام تدارکاتش رو هم دیدم. شناسنامه هم حاضره. فقط جواب بله تو رو کم داره.
لاله ي گوشم را بوسید. با انزجار هر چه تمام تر جیغ کشیدم و با گریه گفتم:
– من دخترتم کثافت.

ضربه آن چنان محکم بود که صورتم به یک طرف پرت شد. سکندري خوردم و پهلویم محکم به لبه میز
تحریرش خورد. درد نفسم را برید. حالا خروج مایع گرم و لزج را از مجراي گوشم به خوبی احساس می کردم.
گیج شده بودم و براي لحظه اي همه چیز را دو تایی دیدم. دردي که در گوشم پیچیده بود، مثل موجی تا فکم
کشیده می شد و دوباره به بناگوشم برمی گشت. دستم را به لبه میز گرفتم تا نقش بر زمین نشوم.
مرا در آغوش گرفت. با نیروي اندکی که داشتم او را پس زدم. ولی محکم تر مرا نگه داشت.
– تو دختر من نیستی. من حتی نمیدونم مال کدوم بی شرفی هستی. فقط می دونم که مال من نیستی.
دستش را به حالت نوازش روي ستون مهره هایم کشید. با انزجار خودم را جمع کردم و با جیغی آهسته تر از بار
قبل گفتم:
– به من دست نزن.
یک ضربه دیگر جواب من بود. از آغوشش به بیرون پرت شدم و چهار دست و پا روي زمین افتادم. آب دهانم،
خون آلود و بی اختیار از دهانم به روي قالی ریخته می شد و من آن قدر توان نداشتم که بتوانم خودم را جمع و
جور کنم. درد پهلویم نفس کشیدن را برایم دشوار کرده بود. تا به حال این طور وحشیانه به جان من نیفتاده بود.
همیشه نهایت خشونتی که ابراز می کرد، یک کشیده یا کبودي روي دستانم بود. مثل اینکه خیال داشت یا مرا
تصاحب کند یا بکشد.
– بذار برم. تو رو خاك مامان پري بذرا برم.
دستش را زیر کتف من انداخت و با یک حرکت مرا بلند کرد. تلو تلو می خوردم و نمی توانستم خودم را به طور
ثابت نگه دارم. نگاهش دوباره عاشق و مهربان شده بود. دستمالی از جعبه روي میز بیرون کشید و آب دهانم را
پاك کرد.
– قسم نده نازي. من همون نه سال پیش میخواستم عقدت کنم، ولی مامان پري نذاشت. اون گفت اگر
نفرستمت بري از خونه ام میره و دیگه برنمی گرده.
موجی از غم و عشق و تمام احساس هاي زیباي دنیا به قلبم سرازیر شد. تمام این مدت مامان پري بود که مرا
دور از حیوانی که می دانست چه افکاري در سر دارد نگه داشته بود. حیوانی که از قضاي روزگار پسر خودش
بود. روان پریشی که نمی دانستم کار مادرم او را به این روز دچار کرده بود یا ذات خودش.
شیر زنی بود این پیرزن. فرشته اي که خدا براي من فرستاده بود.

 

 

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و هفتم

 

 

 

همچنین بخوانید:

رمان جذاب ستاره قسمت چهاردهم

رمان عاشقانه تابو قسمت چهاردهم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و ششم

رمان جذاب ستاره قسمت سیزدهم