رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و پنجم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و پنجم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و پنجم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و پنجم

 

ظرف ها را جمع کردم و در ماشین گذاشتم. از او پرسیدم که چاي می خواهد یا نه؟ از عادت چاي خوردن قبل از خوابش اطلاع داشتم. ولی جواب منفی داد و فقط گفت که کتري را از برق نکشم و روي حالت گرم کن بگذارم.
به اتاقم برگشتم تا بقیه ي کار تحقیقم را انجام دهم. ولی تمرکز نداشتم. سرم درد می کرد و براي یک دقیقه خواب آرام و سنگین جان می دادم. ولی می دانستم که امشب خبري از خواب نخواهد بود.

اگر خیلی غلت می زدم و یا دوش آب گرم می گرفتم شاید می توانستم دو ساعتی را بریده بریده و سبک بخوابم. دلم می خواست که مثل بقیه دختر هاي هم سن خودم بالش را بغل کنم و به روي شکمم، به یک خواب سنگین بروم.

به طوري که هیچ صدا و تکانی هم نتواند مرا بیدار کند، مثل ماهی. ولی خودم هم می دانستم که اینکار شدنی نیست.
بالاخره نزدیک به ساعت هفت صبح بود که خوابم برد. یک خواب پر از کابوس. همان کابوس همیشگی.
همانی که سالها بود دست از سرم برنداشته بود. همان آسمان نزدیک غروب آفتاب، خاکستري و مه آلود. من می دویدم و مرتب زمین می خوردم. هیچ چیز ترسناکی در این کابوس نبود ولی خود محیط برایم عذاب آور
بود. از خواب پریدم.

تمام ملحفه و پتو به دورم پیچیده شده بود و از عرق خیس و چسبناك شده بودم. پوفی کردم و از جا بلند شدم.
نگاهی به ساعت کردم. ساعت ده صبح بود. عجیب بود، چون من هیچ وقت تا این ساعت نمی خوابیدم. حتی اگر ساعت هفت صبح می خوابیدم. صداي حرف زدن عمران با تلفن از اتاق خودش می آمد. عمران خانه بود؟

خیلی تعجب آور بود. به حمام رفتم و بدون صبحانه و اینکه از اتاقم بیرون بروم به کارهایم رسیدم. نزدیک ساعت یک بود که عمران براي ناهار صدایم کرد. گفتم که اشتها ندارم.

صداي بهم خوردن قاشق و چنگال نشان می داد که مشغول آماده کردن غذا براي خودش است. قبل از آنکه خانه را به روي هوا بفرستد به آشپزخانه رفتم و غذا را آماده کردم و جلویش گذاشتم. بی حوصله بود، کاملا مشخص بود. به اتاقم برگشتم و سرم را به کار گرم کردم.

تقریبا ساعت چهار عصر بود که تلفن زنگ خورد. نگاهی به شماره کردم. کد بلند
بالایش نشان می داد که از خارج کشور است. قبل از آنکه من گوشی را بردارم عمران از اتاق خودش گوشی را برداشت. از اتاق بیرون آمدم تا اگر محمد است، من هم با او صحبت کنم. ضربه اي به در اتاقش زدم و داخل
شدم. ولی عمران همان لحظه خداحافظی کرد و گوشی را خاموش کرد.
محمد بود؟

کنار پنجره ایستاده بود و ریش تراش در دست چپش، و گوشی تلفن در دست راستش بود. سرش را تکان داد و
نگاهش را از من گرفت و با گوشی اش مشغول شد. تمام اتاق بوي الکل می داد. بینی ام را جمع کردم و با
دقت نگاهش کردم. خودش هم هنوز حال درستی نداشت. حالت چشمانش و صورتش و حتی فرم ایستادنش،
همه نشان از یک مستی نسبتا سنگین داشت. من در محیطی بزرگ شده بودم که تمام مدت دختران مست را
دیده بودم. دخترانی که قاچاقی نوشیدنی به خوابگاه می آوردند و مدیر مدرسه هم ظاهرا چیزي متوجه نمی شد.
درحالیکه گاهی فکر می کردم که مدیر از هر آنچه در خوابگاه ها می گذرد مطلع است. او از طرف والدین این
بچه ها موظف به دور نگه داشتن آنها از رابطه با جنس مخالف بود، که این کار را هم به نحو احسنت انجام می
داد. هر موجود مذکري که از صد فرسخی خوابگاه رد می شد هدف حمله سگهاي نگهبان قرار می گرفت. ولی
از فسادي که در خود خوابگاه غوغا می کرد، ظاهرا بی اطلاع بود.
دستانم را در هم قلاب کردم و بازوهایم را گرفتم.
– هوا داره سرد میشه. چی می گفت؟
روي صندلی نشست و با صدایی به اصطلاح تو دماغی و دو رگه گفت:
– باید پول براش حواله کنم. بیا تا من لباس می پوشم از تو گاو صندوق دسته چک دو امضا منو محمد رو در
بیار.
مستی صدایش را حتی یک بچه هم می توانست تشخیص بدهد.
– با این حال می خواي بري؟
با چشمان خمارش نگاهی طولانی به من کرد و جورابی از کشو در آورد و آهسته آهسته و باحرکت اسلوموشن
پوشید.
– من خوبم.
– می گیرنت.
برخاست و به طرف سرویس بهداشتی رفت.
– آدامس می خورم. دسته چک ها رو در بیار
– الان که بانک باز نیست.
از همان دستشویی جواب داد:

 

 

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و پنجم

 

 

 

همچنین بخوانید:

رمان جذاب ستاره قسمت دوازدهم

رمان عاشقانه تابو قسمت دوازدهم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و چهارم

رمان جذاب ستاره قسمت یازدهم

رمان عاشقانه تابو قسمت یازدهم