رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و چهارم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و چهارم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و چهارم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و چهارم

 

سرم را به سمت پنجره چرخاندم و توجهی نکردم. جلو آمد و بازویم را گرفت. چراغ را خاموش کرده بودم و حالا در تاریک و روشن نور اندکی که از سالن به درون اتاق می آمد، می توانستم به وضوح ببینم که چشمانش آرام تر شده است. همین باعث شد که امیدواري اندکی پیدا کنم.

اینکه شاید عمران رام شود و بگذارد تا بروم.
– بیا، بزار برم یه کار کوچیک تو کیش دارم که باید انجام بشه، دو روز هم نمیشه. بعد که برگشتم باهم می
ریم. باشه؟
سرم را بالا بردم و نگاهش کردم. نگاهش، من را دچار دودلی کرد. چیزي بود که هرگز ندیده بودم. چیزي التماس آمیز. چیزي که با اخلاق تند عمران شبیه به معجزه بود.
سرم را تکان دادم.
– شما دوباره بدقولی می کنی.
– نه قول مردونه می دم که یه سفر عالی با هم بریم.
– بلیطم چی میشه؟
لبخند زد و با ملایمت بازویم را نوازش کرد.
– خودم فردا کنسلش می کنم. باشه؟
نمی دانستم که چه جوابی باید بدهم. چند لحظه بدون هیچ حرفی به سیاهی درون شب نگاه کردم. نمی دانم چرا احساس خوبی نداشتم. به نظرم هیچ روشنی دیده نمی شد.

با فشار ملایم دست عمران به بازویم به خودم آمدم و نگاهش کردم. اگر باز هم می خواست که وقت کشی کند چه؟ اگر تصمیم داشت که آنقدر مرا سر
بگرداند تا بچه ها مدت ویزایشان تمام شود و به ایران برگردند چه؟ دلم اصلا راضی نبود. ولی مثل اینکه چاره دیگري نداشتم. اگر قبول نمی کردم امکان اینکه مرا حبس کند بسیار زیاد بود. هیچ راه دیگري نداشتم.
– باشه. ولی قول دادي یادت باشه.
لبخند زد و خم شد و کنار سرم، جایی نزدیک به شقیقه ام را بوسید. با تعجب نگاهش کردم. عمران عوض شده بود. می توانم بگویم که از آن روزي که عمو علی و بچه ها رفتند او عوض شد.

بیشتر مهربانی می کرد و سعی می کرد خودش را به من نزدیک تر کند. درست بود که چند باري هم عصبی شده بود و برخوردهایی هم بینمان
پیش آمده بود ولی اینها در مقابل خوي وحشی که همیشه داشت، شهد و شکر بود.
– حالا بیا شام
سرم را تکان دادم. خانم صدري در راه پله ها چادر به سر ایستاده بود. با خوش رویی با من خداحافظی کرد و گفت که زحمت گرم کردن غذاي فردا ظهر به عهده من افتاده است.

بعد هم شروع به توضیح دادن درباره غذا کرد. با خنده راضیش کردم که نترسد و راحت از مرخصیش استفاده کند، سعی می کنم که آشپزخانه اش را منفجر نکنم.

بلد بودم که یک غذا را گرم کنم. دستم را فشرد و با عمران که بی حوصله به حرف هاي ما گوش می داد خداحافظی کرد.
کمی برنج براي خودم کشیدم و گفتم:
– نظرتون راجع به خانم صدري چیه؟
سرش را از بشقاب غذایش بلند کرد و نگاهی گیج به من کرد.
– کارش خوبه. غذاهاش هم معرکه است!
خنده ام گرفت. سرم را تکان دادم و گفتم:
– در مورد خودش گفتم. زن خوبی به نظر میاد. شما نمی خواي سر و سامون بگیري؟
چند ثانیه گیج و مات نگاهم کرد و بعد قاشق و چنگالش را رها کرد و هر دو دستش را از آرنج روي میز گذاشت و جلوي دهانش به هم قلاب کرد. مامان پري از این کار متنفر بود.

خوب یادم است که تنها کاري که مامان پري به خاطر آن کمی صدایش را به روي من بلند میکرد، همین گذاشتن آرنج ها به روي میز بود.
بدون هیچ حرفی سرش را کمی تکان داد و شروع به خوردن کرد.
– چی شد؟ ناراحت شدي؟
بی آنکه سرش را از بشقابش بلند کند کمی خشن و عامرانه و بلند گفت:
– غذات رو بخور نازي!
” حرف نزن و تو کاري که به تو مربوط نیست دخالت نکن!”
این یعنی
شانه هایم را بالا بردم و شروع کردم. ولی به نظرم عمران عصبی می رسید. بی اشتها بود و با غذایش بازي می
کرد و عاقبت هم در میان غذاي من برخاست و به کنار پنجره رفت و سیگاري آتش زد و به تماشاي غذا خوردن من پرداخت.
کمی براي خودش نوشیدنی ریخت و آهسته آهسته شروع کرد. با تعجب نگاهش کردم. عمران خیلی کم می نوشید. گاهی در سفر هاي خارج از کشورش و با دوستان خارجی اش. شاید هم در این چند سال عاداتش تغییر کرده بود. ولی در این چند وقت هم ندیده بودم که بنوشد.

 

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و چهارم

 

 

همچنین بخوانید:

رمان جذاب ستاره قسمت یازدهم

رمان عاشقانه تابو قسمت یازدهم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و دوم

رمان جذاب ستاره قسمت دهم

رمان عاشقانه تابو قسمت دهم