رمان ترس از هوس قسمت پنجم

رمان ترس از هوس قسمت پنجم

رمان ترس از هوس قسمت پنجم

رمان ترس از هوس قسمت پنجم

بدون اینکه نگاهش کنم فقط سرم را تکان دادم.
ناراحت شده بودم. به اندازه تمام این سالهاي دلتنگی ناراحت شده بودم ولی آنها هم حق داشتند. نمی شد مامان
پري را روي زمین نگه داشت. ناراحت از این بودم که چرا نباید آن زمان من ایران باشم؟
لبم را از داخل گاز گرفتم و سعی کردم خونسرد باشم.
– محمد قرار بود بیاد دنبالم
سرش را چرخاند و به من نگاه کرد. نگاهش دلخور بود.
– الان ناراحتی که من اومدم؟
چه باید میگفتم؟ آره؟
– نه
دوباره از پنجره به بیرون نگاه کردم. ماشین پشت ترافیک وحشتناك ولیعصر قرار گرفت. مشتاقانه به بیرون نگاه
میکردم. مغازه ها، پاساژها، حتی بانکها. دلم براي همه چیز این شهر تنگ شده بود. حتی دود و آلودگی آن! با
رفتن به سمت خیابان دربندي تجریش با تردید پرسیدم:
– هنوز همون جایی؟ خونه رو عوض نکردي؟
نگاهم کرد و لبخند زد و گفت:
– نه هنوز همون جا
لبخندش را بی جواب گذاشتم. جلوي درب خانه نگه داشت و راننده چمدانهاي مرا به داخل برد. پیاده شدم و از
در کوچک ورودي پا به درون حیاط بزرگ و پر از درخت گذاشتم. با حسرت و عشق به درختان و عمارت قدیمی
خانه نگاه می کردم. بارها و بارها این خانه را در خواب دیده بودم و گاهی فکر می کردم که زمانی خواهد رسید
که دوباره این خانه را ببینم؟ ولی هیچ وقت دوست نداشتم که به دلیل مرگ مامان پري دوباره بتوانم این خانه
را ببینم. نگاهی به استخر کردم. پر از برگ درختان چنار بود و کاملا کثیف و بلا استفاده شده بود.
با صداي باز شدن درب خانه نگاهم را از استخر گرفتم و به ماهی که با عجله از پله پایین می آمد نگاه کردم.
در مقایسه با پارسال که همراه گلی به دیدنم آمدند، هیچ فرقی نکرده بود؛ فقط کمی چاق شده بود که خیلی
زیباتر و بانمک ترش کرده بود. با خنده و مهربانی جلو آمد و محکم مرا در آغوش گرفت.
ماهی جون….
او را بوسیدم. تنها زنی که به او اجازه می دادم مرا ببوسد گلی و ماهی بودند.
– جان ماهی! تو چرا اینقدر لاغر شدي؟ داري تا میشی؟
خندیدم و از گوشه چشم عمران را دیدم که ما را نگاه می کرد.
– یه کم مریض بودم.
– چی شده بودي؟ حالا بهتري؟
در همان حال دستش را دور کمرم حلقه کرد و با هم به طرف ساختمان رفتیم.
– زخم معده. آره مرسی بهترم.
درب ساختمان باز شد و محمد بیرون آمد. دستانش را از هم گشود و من را به آغوش خودش دعوت کرد. در
آغوشش فرو رفتم و سرم را روي سینه اش گذاشتم. محمد و ماهی و گلی و مامان پري، تنها دارایی هاي من
در این دنیا بودند.
– چطوري نازي جان؟
نگاهی به اطراف کردم. حتما بدري خانم نبود که محمد جرات کرده بود این طور مرا در آغوش بگیرد. آخرین
باري که همه با هم به دیدنم آمدند، بدري خانم تمام مدت رفتاري سرد و تا حدودي خشن با من داشت و هر
وقت برخوردي بین من و محمد پیش می آمد او سریع عکس العمل نشان می داد. به گمانم می ترسید که شاید
من پسرش را از راه به در کنم. محمد هم براي اینکه مادرش را حساستر نکند سعی می کرد زیاد با من گرم
نگیرد. ولی در خلوت هایمان هنوز هم او محمد بود و من نازي.
– چقدر لاغر شدي دختر
ماهی با لحن گلایه آمیزي گفت:
– والا منم همین رو گفتم. میگه زخم معده داشته، بعد تازه خانم باید به ما بگه.
خندیدم و همه به داخل رفتیم.
– الان هم من نگفتم، تو پرسیدي من جواب دادم.
با لذت به در و دیوار خانه نگاه می کردم. به هال بزرگی که جلوي سرسراي ورودي خانه بود. با آن دکوري
هایی که همه قدیمی و عتیقه بودند. یادم آمد که مامان پري با چه عشقی از آن صندلی هایی لهستانی که یک
دست کامل چهار نفره بود و دقیقا یادگار زمان جنگ جهانی دوم بود صحبت می کرد. داستان به داستان برایم
تعریف می کرد. خیلی از لهستانی ها به ایران پناه آورده بودند و مدل صندلی چوبی که هنوز هم به اسم صندلی
لهستانی معروف بود، یادگار آن دوران بود.
عاشق چراغ هاي لاله ي اصلش بودم. نه از این قلابی ها که لامپ برقی دارند و همه جا پیدا می شوند، حتی
در یک سوغاتی فروشی در (L.A) آمریکا.
چراغ لاله هاي مامان پري اصل بودند و شمعی. با عکس ناصرالدین شاه که کاملا با دست نقاشی شده بود و
گل هاي سرخ و مخملی و پرنده هاي بهشتی.
به دکور هاي درون بوفه چوبی عتیقه نگاه کردم. آن همه چینی هاي گل سرخی و بشقاب هاي کریستال
ورشوي اصل.
به جرات می توانم بگویم آن همه عتیقه ایی که در این خانه بود، در عتیقه فروشی هاي خیابان منوچهري هم
نبود!
با صداي ماهی به خودم آمدم.
– بیا یه چیزي بخور، یه کم بخواب نازي جان چشمات قرمز شده. حالا وقت براي دیدن بسیاره
سرم را تکان دادم و عمران رو به ماهی گفت:
– ماهنوش جان به خانم صدري بگو براي نازي غذا گرم کنه
محمد بازویم را گرفت و با هم به اتاق قدیمم رفتیم. ماهی هم رفت تا براي من غذا بیاورد.
– چه خبر؟ خودت چطوري؟
نگاهش کردم. به چشمان مهربان و جذابش که حاضر بودم برایش جانم را بدهم. دستش را گرفتم و با هم از
پله ها بالا رفتیم.
– عمران میگفت مامان پري اذیت نشد. میگفت آروم و تو خواب مرد. آره؟
سرش را تکان داد و گفت :
– آره. خدا کنه همه مردنها همین طوري باشه. بدون هیچ دردسر و نارحتی. نه براي خودش نه براي اطرافیان.
آهی کشیدم و به اتاق قدیمم نگاه کردم. بر خلاف سالن پذیرایی و حیاط که عاشقشان بودم، از اتاقم متنفر بودم.
از تخت و میز تحریرم بیزار بودم. چشمانم را بستم تا تمام آن خاطرات بد را در عمیق ترین زوایاي ذهنم مخفی
کنم.

رمان ترس از هوس قسمت پنجم

 

 

قسمت ششم رمان ترس از هوس

قسمت چهارم رمان ترس از هوس