رمان جذاب ستاره قسمت سیزدهم

رمان جذاب ستاره قسمت سیزدهم

رمان جذاب ستاره قسمت سیزدهم

رمان جذاب ستاره قسمت سیزدهم

 

جانان: اره!من ۱۸سالمه از داداشم ۱۰سال کوچیکترم،،
وقتی پدرم به رحمت خدارفت
من ۵سالم بود ازاون موقع داداشم همه زندگیم شده،،
مادرمم همینطور
_عزیزمممم خدارحمت کنه پدرتو…
بعد من ترانه والهامم تسلیت گفتن
جانان_خیلی ممنون…خواستم سوال بعدی که راجع به شغل جانیار بود ،بپرسم که جانیار اومد…

واقعا خوشتیپ و خوش قیافه اس…
حیف که امشب اخرین شبه میبینمش

جانیار_خانوما ببخشید معطل شدید…
ترانه_خواهش میکنم…
فضای آسانسور پرشده بود از عطر تلخ و خوش بوی جانیار…

اسانسور به هم کف رسیدو در آخر با جانان و جانیار خداحافظی کردیم.

ریموت زدم…
این دفعه الهام جلو نشست…
داشتم سوار میشدم که…
جانان_ستاره…؟؟
_جانم عزیزم؟
جانان_میتونم شمارتو داشته باشم؟دلم نمیخواد اخرین دیدارمون باشه…
_حتما عزیزم…یادداشت کن…
۰۹۱۲……..
جانان_ممنون عزیزم.
تک میندازم شماره منم سیو کن البته این شماره داداشمه!
گفتن شایدبه دردت بخوره …

اینو که گفت هم زمان چشمک زدو عقب گرد کرد و گفت: میبینمت عزیزم…

هنگ کرده بودم از این کارش…
وهمینطور داشتم به رفتنش نگاه میکردم…
ماشینشون جلوی ماشین من پارک شده بود…
ی لحظه نگاهم به آینه بغل سمت راننده افتاد…
جانیار داشت تو ایینه منو نگاه میکرد …
متوجه شد که نگاهش میکنم پاشو گذاشت روی گاز و حرکت کرد…

با سرعت از اونجا دور شد…
با بوق ماشینی از جام پریدم..
الهام بود..دستشو گذاشته بود روی بوق..

الهام_کجااایی تووو؟
_مرض دیوونه ترسوندیم..
الهامو ترانه داشتن میخندیدن..
خودمم از پریدنم خندم گرفت سوار شدم و حرکت کردیم…

تا وسط های راه اون دوتا دیوونه داشتن میخندیدن..
خداروشکر نفهمیدن جانان چی گفت بهم..!

ترانه_وای یه ربع مونده به ۱۲ ..الان جواب داداش خلتو چی بدم؟؟
_چه عجب اعتراق کردی!!!
ترانه_من میخواستم بگم..داداش جونت نمیذاشت..
الهام_منم غریبه بودم دیگه
ترانه_ای بابا غریبه چیه شماها دونفر از عزیزترین های من هستید
نمیخواستم اگه رابطم با سامان دووم نداشت به رابطه منو ستاره لطمه ای بخوره..
_من از اولشم از این ماجرا خبر داشتم..ولی نخواستم تا خودت بخوابی به روت بیارم..
الهام_منم یه شک هایی کرده بودما ولی فکر نمیکردم دوطرفه باشه..
_در هر صورت من از شیرینیش نمیگذرم..
الهام_شیرینی چیه؟ باید شام بدن..
ترانه_باشه بابا جهنم و ضرر یه شام مهمون من..

ساعت ۱۲نیم رسیدم خونه ماشین امیرعلی تو پارکینگ بود..
خوبه که اومده دلم واسش تنگ شده بود
کلید انداختم و وارد خونه شدم..

_سلااام من اومدم
سامان_خوش اومدی
امیرعلی_سلام خانوم خانوما داشتم میرفتم دیگه..
_سلام امیر خوبی؟ دلم برات تنگ شده بود..
رفتم بغلش کردم..مثل سامان دوسش دارم..
امیرعلی_منم دلم برات تنگ شده بوود ستاره ی من…
سامان_آی حسودیم شد!!!!
رفتم سامان هم بغل کردم چندتا بوس محکم از لپاش کردم که همه صورتش قرمز شد ..

 

 

رمان جذاب ستاره قسمت سیزدهم

 

 

همچنین بخوانید:

رمان عاشقانه تابو قسمت سیزدهم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و پنجم

رمان جذاب ستاره قسمت دوازدهم

رمان عاشقانه تابو قسمت دوازدهم