رمان عاشقانه تابو قسمت دهم

رمان عاشقانه تابو قسمت دهم

رمان عاشقانه تابو قسمت دهم

رمان عاشقانه تابو قسمت دهم

 

امیرحسین_ چرااون کارو کردی؟
_چه کاری؟
امیرحسین_ حسودیت میشه؟
نگاه چندشی به سرتاپاش انداختم.. انصافاخوشگل بود..
_چی؟؟؟ حسودی؟ به تو؟؟؟

امیرحسین_ میخوای بگی کیک هارو اتفاقی ریختی روم؟
بی حوصله دستمو تکون دادم وگفتم:
_بروبابا.. زده به سرت.. اومدم ازکنارش رد بشم مانعم شد!

_ببین به من دست زدی نزدیا!
با شیطنتی که توی چشم هاش موج میزد نگاهم کرد ویه قدم اومد جلو..
باعث شد منم یه قدم برم عقب..
_ای بابا! میذاری گورمو گم کنم یانه؟
یه قدم دیگه ..

امیرحسین_ چرا نمیگی حسودیم شده؟
_پرت وپلا نگو! توچی داری که بهت حسودی کنم؟ ضمنا اون فقط یه اتفاق بود، برعکس همیشه!!

اونقدر اومد جلو ومن رفتم عقب که به دیوار چسبیدم..
امیرحسین_ منم میخوام اتفاقی ببوسمت!
اخم هامو توهم کشیدم وباصدای بالا رفته گفتم:
_توبیجا میکنی مرتیکه.. یه بار دیگه این اراجیف هارو..

داشتم حرف میزدم که لباشو قفل لبام کرد وباخشونت بوسید..
به سینه اش چنگ زدم وهرچقدر تلاش کردم ازخودم جداش کنم بی فایده بود..

اجبارا لبشو گاز گرفتم که ولم کنه اما جری ترشد وباخشونت بیشتری به کارش ادامه داد..
درآخر گازریزی ازلبم گرفت وازم جداشد!
همین که راه تنفسم باز شد سیلی محکمی توی گوشش خوابوندم!

بی توجه به سیلی که بهش زدم لبشوپاک کرد وباچشمای خمارشده بهم زل زد وگفت:
_هیچوقت بایه پسر درنیوفت! پسرا خوب بلدن دختر چموشی مثل تورو آدم وسربه راه کنن!

محکم به عقب هولش دادم شروع کردم به دری وری گفتن..
_ازفردا پاتو توی این خونه بذاری به همه میگم امشب چه گهی خوردی!
شونه ای بالا انداخت وگفت:
_آبروی خودت میره! فوقش میگن امیرحسین خفتت کرد… اما توچی؟
انگشت اشارمو به حالت تهدید سمتش دراز کردم وگفتم:
_میری گورتو گم میکنی! وگرنه هرچی دیدی ازچشم خودت دیدی!

امیرحسین_ خوش مزه بود! دفعه ی بعدی که خواستی باشیرین کاری هات مثلا منو اذیت کنی ازهمین رژلب ها بزن.. جون میده واسه لب بازی!

اونقدر حرصم گرفته بود که نتونستم خودمو کنترل کنم ومحکم زدم وسط پاش وازاتاق فرار کردم!
رفتم توی اتاق خودم ودراتاقمو قفل کردم..
قبلم مثل گنجشک میزد.. تموم تنم میلرزید.. دستمو روی لبم گذاشتم.. دفعه دومش بود این کارو میکرد..

دیگه نمیخواستم اذیتش کنم وتصمیم داشتم سرم توکار خودم باشه چون ازوقتی فهمیده بود باموندنش تو خونمون موافق نیستم ۴روز یک بار میومد.. اونم آخر شب ها..

اما این آشغال انگار لیاقت نداره وباید هرجورشده با اردنگی بندازمش بیرون از این خونه..
رفتم جلوی میز آرایشم وبه لبم نگاه کردم.. تموم رژلبم پاک شده بود ودورلبمم رنگی شده بود!!

باکرم پودر ورژ لب درستش کردم وباخودم عهد بستم وقسم خوردم یا جای اون باشه تواین خونه یاجای من!

ساعت هاازرفتن مهمون ها گذشته بود ومن هنوزم ازفکراون بوسه ی لعنتی بیرون نیومده بودم..
به تاج تختم تکیه داده بودمو پاهامو تو شکمم جمع کرده بودم ودائما لبمو زبون میزدم ویادآوری میکردم داغی اون بوسه رو!!!

حتی پیش خودمم تظاهر میکردم نفرت انگیزترین بوسه ی ممکن بوده اما انگار ته دلم اینجوری نبود..
هربارکه بوسه هاشو مرور میکنم ته دلم یه جوری میشه..
یه حسی شبیه دلشوره یا شایدم قلقلک..

 

رمان عاشقانه تابو قسمت دهم

 

 

همچنین بخوانید:

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و دوم

رمان جذاب ستاره قسمت نهم

رمان عاشقانه تابو قسمت نهم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و یک

رمان جذاب ستاره قسمت هشتم