رمان عاشقانه تابو قسمت دوازدهم

رمان عاشقانه تابو قسمت دوازدهم

رمان عاشقانه تابو قسمت دوازدهم

رمان عاشقانه تابو قسمت دوازدهم

 

_ببین اینجوری بامن حرف زدی نزدیا! قطع کن ببینم اون بی صاحبو!
امیرحسین_ الو سلام!
واییییی خدایا چه خاکی توسرم کنم!
امیرحسین_ ممنون عزیزم خوبم شما خوبی؟ عمو هست؟
…..
رفتم جلوش ایستادم وگفتم:
_اگه بگی بدمی بینی!
نیم نگاهی پراخم بهم انداخت وبه مامان گفت‌:
_کارش دارم.. اومد بیرون بگو یه حتما به من زنگ بزنه.. منتظرشم!
……
امیرحسین_نه بابا عمه جان جه اتفاقی یه موضوع کاریه..
…..
امیرحسین_ اوکی منتظرم.. خداحافظ!
گوشی رو قطع کرد وسرشو پایین انداخت وسنگی روکه جلوی پاش بود رو گلد کرد!

_امیر..؟
امیرحسین_ گمشو برو نبینمت!
_من مشکلی ندارم اگه بگی چون اونا هیچ نسبتی بامن ندارن..
اما اگر بدونن مریم….
میون حرفم پرید:
_واسم مهم نیست! من وظیفه دارم به خانوادت بگم دخترشون چیکار ها میکنه!

_محکم پامو زمین کوبیدم وگفتم:
_من کاری نکردم! میفهمی؟؟
امیرحسین_ گمشو برو خونتون! وگرنه به بابای جفتتون همه چی رو میگم!

_نمیرم! توواسه من تصمیم نمیگیری!
گوشیش زنگ خورد..
نگاهی طولانی بهم انداخت وجواب داد!
این چرا اینقدر عصبیه؟ چشماش کاسه ی خون بود!

نگاهمو مظلوم کردم تاچیزی به بابا نگه‌! اما انگار اونی که پشت خط بود بابا نبود!
امیرحسین_ بفرمایید؟
امیرحسین_ لیلی بامنه! جایی هم نمیاد! شما هم میتونید راحت به کارتون برسید.. وفکرنمیکنم ساپورت کردن ۲نفر همزمان واسه شما کار سختی باشه!

خیزبرداشتم سمت گوشی وازدستش گرفتم وقطع کردم..
_بهت اجازه نمیدم بامریم اینجوری حرف بزنی..
بانفرت وتاسف گفت:
_فکرنمیکردم همچین آدمی باشی!
_یالا همین الان ازمریم عذر خواهی کن‌!
گوشی رو گرفت ودستمو کشید..
ومیون دندون های کلیدشده گفت:
_راه بیفت تا دیونه ترازاین نشدم!

_ولم کن ببینم! من باتو هیچ جا نمیام! ای خدا چه گیری کردما! بابا به تو چه ربطی داره؟ اصلا اونا جفتشون دوست پسرهای من بودن زنگ بزن به بابام تاجوابشو بدم! یالا زنگ بزن!

امیرحسین_ قبلش یه صحبت هایی با عموت بکنم بد نیست..
به ماشینش رسیدیم!
النای عوضی توماشین لم داده بود وصدای آهنگو تاخرخره زیاد کرده بود!

_من باشما قدم ازقدم برنمیدارم!
امیرحسین_ النارو میرسونم خونه..
_متاسفانه مشکل اصلی خود شما هستی!

درعقب ماشینو باز کرد وتقریبا هولم داد وگفت؛
_سوارشو شیرین کاری هاتو بذار واسه بقیه!
النا_ امیر؟ این دیگه کیه آوردی؟
_هوی.. عنترخانوم این به درخت میگن!
النا_ بیشعور بی تربیت!
اومدم موهاشو بگیرم که صدای بلند امیرحسین مانعم شد!

_بس کنید ببینم! النا احترام لیلی رو نگهدار! لیلی دخترعمه ی منه!
روبه من ادامه داد:
_توهم مثل آدم بشین توماشین!

النا_ من پیاده میشم!
باپرو بازی گفتم:
_وای وای نگو دلم میشکنه! به درک!
النا که اشک توچشماش نشسته بود نگاهی پرتاسف به امیرحسین انداخت وپیاده شد!

آخیش! خداکنه امیرحسینو ول کنه وامیرحسینم شکست عشقی بخوره من دلم خنگ بشه!
امیرحسین درو بست ودنبال النا راه افتاد!
اییش! مرتیکه ی زن ذلیل بی بخار!
اومدم پیاده بشم وفرار کنم که با عصبانیت سوار شد ودرو محکم به هم کوبید!

امیرحسین_ ببین چطوری گرفتارم کردی! میدونم چیکارت کنم!
_به من چه؟ توشدی بت من وسوپر من ادای آدمای غیرتی رو درمیاری ودست ازسرمن برنمیداری…

برگشت سمتم…
یاامام حسین الان میترکه از حرص!!
امیرحسین_ بیا جلو بشین تورو تحویل بابات بدم بعدش دیگه نمیخوام حتی ببینمت!

سکوت کردم ودست به سینه نشستم.. وقتی دید جلو برو نیستم گازشو گرفت وحرکت کرد..
چنددقیقه توی سکوت گذشت وگفت:
_دیدم بهت عوض شد! فکرمیکردم باهمه فرق داری!

 

رمان عاشقانه تابو قسمت دوازدهم

 

 

همچنین بخوانید:

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و چهارم

رمان جذاب ستاره قسمت یازدهم

رمان عاشقانه تابو قسمت یازدهم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و دوم

رمان جذاب ستاره قسمت دهم