رمان عاشقانه تابو قسمت سیزدهم

رمان عاشقانه تابو قسمت سیزدهم

رمان عاشقانه تابو قسمت سیزدهم

رمان عاشقانه تابو قسمت سیزدهم

 

بامسخرگی گفتم:
_خواهش میکنم بیا منو بگیر! من به تو خیانت نمیکنم!
بعدشم با اخم ونفرت ادامه دادم:
_به جهنم که عوض شد! دریا به دهن توکثیف نمیشه..

امیرحسین_ من به جهنم! خیلی ازت خوشم میاد روت غیرتم داشته باشم؟
نگران مادرتم اون همه روت حساب باز کرده و پزتو به همه میده!

_ببین داری کفرمو درمیاریا! الان میریم جلو خودت به همه میگم کجا بودم! حق نداری به من تهمت بزنی!
امیرحسین_ خداهمه تونو ازرو سرزمین برداره!
بین دوتا صندلی خم شدم وبه نیم رخش گفتم:
_مشکل توچیه الان؟ نکنه عاشق مریم شدی؟ هوم؟
امیرحسین_ من جنس مونث جماعت خوشم نمیاد حرف مفت نزن!

_چشمامو توکاسه چرخوندم وبا شیطنت گفتم:
_لطفا عاشق من نشو من صاحب دارم!
سکوت کرد وسرعتشو بیشتر کرد..
نزدیک خونه بودیم.. باید یه کاری میکردم حرفی نزنه اما نمیدونستم چطوری!

_امیر؟
سکوت کرده بود حتی نگاهمم نمیکرد!
_آقای امیرحسین باشما هستم!
ازتوآینه سوالی نگاهم کرد!
_میشه قضیه ی مریمو نگی؟ گناه داره!
نگاهشو ازم گرفت وبازهم سکوت!

_توزندگی مردم دخالت نکن!
روی مبل روبه روی امیرحسین نشسته بودم وباچشم وابرو اشاره میکردم که چیزی به بابا نگه اما اون باصورت پراخم فقط به زمین چشم دوخته بود وبه من نگاه نمیکرد…

بابا_چیزی شده لیلی؟ چطورشد باامیرحسین برگشتی خونه؟
نگاه امیرحسین قفل نگاهم شد.. بی شرررف! منظورش این بود خودت بگو تانگفتم!

_نه بابا.. چی میخوادبگه؟ سرکوچه امیرحسینو دیدم وسوارم کرد..
امیرحسین گوشیشودستش گرفت و مشغول نوشتن چیزی شد!
خدایا همین الان اینجا سنگش کن تا یاد بگیره خفه خون گرفتن یعنی چی!

مامان_ لیلی گوشیت داره زنگ میخوره.. وبعدروبه امیرحسین ادامه داد:
_چایی تو بخور سرد شد!
باچشم غره به امیر بلندشدم ورفتم توی اتاقم وگوشیمو ازکیفم بیرون کشیدم..

تماس ازامیرحسین بود.. اسمشو دراکولای مزاحم سیوکرده بودم..
باتعجب به تماسش نگاه کردم که متوجه اسمس شدم..
بازش کردم!
امیرحسین_ واسه نگفتن یه شرط دارم.. اگه نمیخوای آبروی مریم بره باید گوش کنی!!!

میخواستم بنویسم به درک برو هرچی میخوای بگو.. که تلفنم زنگ خورد..
مریم بود.. ای خدا بگم چیکارت کنه ذلیل شده ببین چیکارمون کردیا!!

جواب دادم:
_بله؟
مریم_ لیلی؟
_دردبی درمون…
باگریه: لیلی چیکارکنم؟ بابا بفهمه زنده به گورم میکنه..
_خب من چیکارکنم؟
مریم_ نذار به عمواینا بگه.. توروخدا لیلی!
_بذار بگه! فوقش مامان اینارو راضی میکنم به عمو چیزی نگن!

مریم_ نه لیلی نهه! التماست میکنم نذار
عصبی میون دندون های کلید شده ام چندتافوش به مریم دادم وگوشیمو قطع کردم…
_ببین منوبه چه کارهایی وادار میکنه خدایا!!
باحرص جواب اسمس امیرحسین و دادم!
_چه شرطی؟
چنددقیقه گذشت.. میخواستم برگردم پیش بابا اینا که جواب داد..

امیرحسین_ بدون اجازه من هیچ جا نمیری!
_چیییییییییییی؟
امیرحسین_ فکرنمیکنم اخلاق عموت زیاد خوب باشه!!
_بــه درک….همین الان خودم میام میگم.. من باج به شغال نمیدم..

گوشیمو کوبیدم روی تخت وباعصبانیت اتاقو ترک کردم..
این عوضی چه فکری باخودش کرده؟ فکرمیکنه من بخاطر موضوع به این کوچیکی ومسخرگی برده اش میشم؟ کور خونده!!!

کنار بابا نشستم.. بابا داشت شماره ی عمورو واسه امیرحسین میخوند وامیر توگوشیش سیو میکرد..
یعنی اینقدر پست وبیشرفه که واسه چزوندن من میخواد مریمو اذیت کنه؟؟؟؟

امیرحسین بلند شد روبه بابا گفت:
_بااجازه من میرم یه کم استراحت کنم. شب بخیر..
مامان_ شام نمیخوری؟
امیرحسین_ نه ممنون بیرون شام خوردم. بااجازه..

بانگاهی غضب آلود ازکنارم رو شد ورفت توی اتاقش..
مامان روبه من چشماشو ریز کرد وگفت‌:
_این چش بود؟
_من چه بدونم.. وا
بابا_ عصبی بود.. انگار ازچیزی ناراحت بود!

ازجام بلندشدم وشونه ای بالا انداختم وگفتم:
_تاهمه چی گردن من نیوفتاده میرم تو اتاقم!
مامان_ ای بابا دق کردم تواین خونه همه میرن تواتاق.. منم آدمما!

گونشو بوسیدم وگفتم:
_تو فرشته ای نفسم.. برم لباس راحت بپوشم میام.. شام چی داریم؟
مامان_ قیمه بادمجون..
_تاگرمش کنی اومدم! دوباره گونشو بوسیدم ورفتم سمت اتاقم..
باید قبل ازاینکه اون یالغور کاری کنه جلوشو میگرفتم!

 

 

رمان عاشقانه تابو قسمت سیزدهم

 

 

همچنین بخوانید:

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و پنجم

رمان جذاب ستاره قسمت دوازدهم

رمان عاشقانه تابو قسمت دوازدهم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و چهارم