رمان عاشقانه تابو قسمت نهم

رمان عاشقانه تابو قسمت نهم

رمان عاشقانه تابو قسمت نهم

رمان عاشقانه تابو قسمت نهم

مریم_ بچرخ ببینمت؟
باعشوه یه چرخ زدم که مریم دماغشو کج کرد وگفت:
_مثل آدمم بلد نیستی نازکنی که!
_حالا خوب شدم؟
دراتاقم بازشد وبابا باحرص گفت:
_میخوای من بجای تو کیکو ببرم؟
_ع بابا جونم چرا عصبانی میشی! اومدم دیگه!

بابا_ دوساعته این توچیکارمیکنی؟
_وا باباخودت گفتی برم لباسمو عوض کنم!
بابا_ من؟ من اصلا ندیدمت!
هنگ کرده گفتم:
_مامان گفت!
بابا_ فرقی نمیکنه کی گفته! حتما لباست خوب نبوده بدو بیا بیرون همه اعلاف توشدن!

باگیجی نگاهی به خودم انداختم ویه کم دیگه عطر زدم ورفتم بیرون!
همه ی مهمونا مشغول خوش وبش کردن بودن وازاونجایی که اهل بزن وبرقص نبودیم آهنگ آرومی هم که صداش به زور به گوش میرسید پخش میشد!

توی جمعیت نگاهم به امیرحسین افتاد..
گرم صحبت با دختری بود که به عنوان همراه باخودش آورده بود..
حاضرم با جرات بگم قشنگ ترین وخوش تیپ ترین مرد توی مهمونی خوده نچسب سگ اخلاقش بود!

مریم_ نگاش کن بی شرف خیانتکار!
_کی؟
مریم_ همون دراز بدقواره!
باخنده_ خیانکار؟
مریم_ آره دیگه.. امشب میخواستم مخش کنم که دست اون اجنبی رو گرفته آورده اینجا!

_بیخیال بابا.. اون هزارتا دوست دختر داره مهم اینکه زن زندگیش کی باشه!
متوجه متلکم شد وبامشت کوبید به بازوم ومن ریز ریز خندیدم!

همونطور که میخندیدم یه لحظه نگاهم قفل نگاهش شد!
اخماشو توهم کشید ومسیر نگاهشو عوض کرد!
کثافتتتتتت! انگار از دماغ آسمون افتاده پایین!
مامان_ اومدی عزیزم؟ کیکو ببریم؟
_مامان چرا بهم گفتی بابات گفته لباستو عوض کن؟

مامان هول کرده_ گفتم بابات؟ حتما اشتباه متوجه شدی.. بدو کیکو ببریم میخوام زودتر شامو بیارم‌..
مریم_ زن عموجان معمولا اول شام میدنا!
مامان_ غذا هنوز آماده نیست.. عمدا این کارو کردم که یه کم معده شونو پرکنم!

خلاصه کیک وبریدیم وبه گفته مامان خانوم من باید به مهمونا کیک میدادم!
نوبت به امیرحسین واون دختره رسید..
اما یه دونه بشقاب دستم بود وبه رسم ادب اول به دختره تعارف کردم..

دختر_ نمیخورم!
وا! نمیخورم یعنی چی؟ اینقدر بی شعوره یه تشکر خشک وخالی بلدنیست؟
نگاهی معنی دار به امیرحسین انداختم که شاید یه چیزی بگه اما دیدم بی تفاوت داره نگاهم میکنه!

لبخند زوری زدم وگفتم:
_نمیخورم.. مرسی!
بشقابو دست امیرحسین چپوندم ورفتم سمت میز که بقیه کیک هارو ببرم اما دلم راضی نشد بی ادبی دختره وبی شعوری امیرحسین رو همینجوری خشک وخالی بذارم!

چهارتابشقابو باهم برداشتم که مریم گفت:
_اونارو من میبرم توبیا بشین خسته شدی!
_نه عزیزم اشکالی نداره خودم می برم‌..
عمدا از کنار امیرحسین رد شدم وکفش هامو بهونه کردم وبایه حرکت همه ی کیک هارو روشون خالی کردم!

الکی ادای ترسیدن درآوردم وگفتم:
_وای وای.. چی شد؟ ببخشید.. وای..
دختر_ چه خبرته؟ مگه کوری؟
کور جد وآبادته..

عصبی اومدم یه چیزی به دختره بگم که امیرحسین با تن صدای عصبی گفت:
_چیزی نشده که! پاش پیچ خورده.. مهم نیست!
دختره_ لباس هات..
امیرحسین با همون تن صدا_ النا؟؟؟
دختره که حالا فهمیده بودم اسم نحسش الناس پشت چشمی نازک کرد وباعشوه شتری گفت:
_معذرت میخوام!
امیرحسین_ اونی که باید ازش معذرت خواهی کنی لیلیه!

مامان_ وای چی شد؟
اه مامان… چه وقت اومدنته آخه! داشت ازم معذرت خواهی میکردا!
امیرحسین درحالی که داشت کیک هارو از روی لباسش برمیداشت گفت؛
_هیچی عمه جان لیلی پاش پیچ خود تعادلشو ازداد و..

مامان_ خاک به سرم! برو لباس هاتو عوض کن پسرم..
روبه من ادامه داد:
_گفتم ۴تاشو باهم نبر!
نگاهی باشیطنت به امیرحسین انداختم وگفتم:
_ببخشید عمدا که نکردم!
بااجازه من برم!
امیرحسین_ لیلی جان!؟
جاااان؟؟؟؟؟؟
یه لحظه چشمام از حرفش گرد شد اما سریع خودمو جمع کردم وسوالی نگاهش کردم!

امیرحسین_ میشه لطفا ازاتاقم واسم کتمو بیاری؟
مگه نوکر باباتم؟ چه رویی داره انگار واقعا متوجه نشده عمدا گند زدم به تیپ وقیافه اش!

خواستم بگم نه که مامان خانم بازم پادرمیونی کرد!
باحرص به سمت اتاق کوفتیش رفتم که مریم گفت:
_بازچیکار کردی دیوونه؟ کجا؟
_میرم کفن بیارم تنش کنه!
مریم_ ع خدا نکنه روانی!
رفتم تواتاقشو درکمدشو باز کردم!
هرچی دنبال کت گشتم نبود..

انگار سرکارم گذاشته مرتیکه! باعصبانیت درکمدو محکم به هم کوبیدم که بادیدن امیرحسین هییین بلندی کشیدم!
_چرا مثل دزد هامیای تو؟ ترسیدم!

 

رمان عاشقانه تابو قسمت نهم

 

 

همچنین بخوانید:

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و یک

رمان جذاب ستاره قسمت هشتم

رمان عاشقانه تابو قسمت هشتم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه