رمان عاشقانه تابو قسمت چهاردهم

رمان عاشقانه تابو قسمت چهاردهم

رمان عاشقانه تابو قسمت چهاردهم

رمان عاشقانه تابو قسمت چهاردهم

 

 

دراتاقمو بستم شمارشو گرفتم.. مشغول بود وایییی اگه زنگ زده باشه بخدا کاری میکنم از این شهربره! حالا ببین کی گفتم!
یواشکی رفتم سمت اتاقش وبدون در زدن دروباز کردم..

بانیم تنه لخت داشت باتلفن حرف میزد که متوجه من شد..
اومدم برگردم که بادست اشاره کرد برم داخل
امیرحسین_ عزیزم من بعدابهت زنگ میزنم فعلا!
دراتاقشو بستم وبه درتکیه دادم!
عجب هیکلی داره بی شرف!
امیرحسین_ کاری داشتی؟
_یه چیزی تنت کن من اینجوری موذبم!
اومد جلو.. سعی کردم جلوی هیز بازیمو بگیرم! بی تفاوت بهش نگاه کردم..

امیرحسین_ این مشکل توئه!
_ببین.. من فقط اومدم بگم نه شرططو قبول میکنم نه بهت اجازه میدم واسه مریم دردسر درست کنی!

صورتشو کج کرد وباحالت موشکافانه ای گفت:
_اجازه؟
باتحکم سرتکون دادم!
گوشیشو بالا گرفت وشماره تلفن عمو رو گرفت..
قبل اینکه بوق بزنه ازدستش قاپیدم وگفتم:
_باشه! لعنتی باشه.. قبول میکنم!

امیرحسین_ از بیرون نرفتن با مریم شروع میکنیم!
پوزخند مسخره ای زدم وتودلم گفتم:
به همین خیال باش! اما جلوش سکوت کردم وفقط پوزخند زدم!

خودشو بهم زدیک کرد.. تقریبا توبغلش بودم توچندسانتی ازصورتم درحالی که به لبم خیره شده بود گفت:
_حرص میخوری بانمک میشی
تره ای ازموهامو گرفت ودور انگشتش پیچید..
باحرص دستشو محکم به عقب هول دادم وازاتاق زدم بیرون..
نمیدونم حرف حساب این دل بی صاحب من چی بودکه تا این عوضی به من نزدیک میشه شروع میکنه به تند تپیدن!

رفتم اتاقم درحالی که زیرلب مشغول فوش دادن بودم دراتاقو آروم بستم.. بادیدن مامان جیغ خفه ای کشیدم واومدم دوباره دروباز کنم وفرار کنم که یه لحظه باخودم گفتم:
اون مامانته لیلی جِن نیست!!!

_مـــــامـــــان ترسیدم!
مامان درحالی که ریز میخندید گفت:
_نمیخواستم برسونمت!
به سمتش رفتم وکنارش روی تخت نشستم!
خودمو زدم به اون راه واگه پرسید کجا بودی میگم دستشویی بودم دیگه!!

_غذامو آوردی؟
مامان_ تواتاق امیرحسین چیکار میکردی؟
اوففف! درست زد به هدف! پس دیده که توی اتاق امیر بودم!

_اوووم! فِلَشم پیشش جامونده بود رفتم ازش بگیرم!
مامان_ ببینم فلشو؟
به دست های خالیم نگاه کردم.. ای خاک توسرم مثل آدمم نمیتونم دروغ بگم!

_اووم.. چیزه.. نداد دیگه! گفت توماشین جامونده فردا بهت میدم!
مامان_ بخاطر فلش داشتی فوشش میدادی!
اومدم بگم نه بخاطر قلبم داشتم فوش میدادم اما سکوت کردم… بالبخند زورکی گفتم:
_خوشم ازش نمیاد! اینا رو بیخیال بریم شام بخوریم؟ مردم از گرسنگی!
مامان_ چتونه شما دوتا؟ نکنه تصادف مصادفی کرده یا زده به کسی وبه من نمیگین؟

باچشمای گردشده گفتم:
_اوووه.. چقدر بزرگش کردی! گفتم که من چیزی نمیدونم وازسرخیابون باهم هم مسیر شدیم! همیـــــن!

 

 

 

رمان عاشقانه تابو قسمت چهاردهم

 

 

 

همچنین بخوانید:

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و ششم

رمان جذاب ستاره قسمت سیزدهم

رمان عاشقانه تابو قسمت سیزدهم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و پنجم