رمان عاشقانه تابو قسمت یازدهم

رمان عاشقانه تابو قسمت یازدهم

رمان عاشقانه تابو قسمت یازدهم

رمان عاشقانه تابو قسمت یازدهم

 

باصدای زنگ گوشیم ازخواب پریدم.. مریم بود.. جواب دادم؛
_جانم مریم؟
مریم_ سلام خواهری.. خواب بودی؟
_آره آجی دیشب تاصبح بیدار بودم.. حالم خوب نیست!

مریم_ چی شده؟ سرماخوردی؟ مریضی؟
_نه کسلم.. حوصله ام سررفته!
مریم_ آی قربونت بشم خب منم واسه همین زنگ زدم دیگه..
امشب با سیاوش قرار گذاشتیم بریم بیرون توهم بیا من تنهایی میترسم!

_نه نمیتونم! حوصله ی سبک بازی هاشو ندارم!
مریم_ وا کجاش سبکه؟ پسربه این ماهی!
_خیلییی ماهه! اونقدر که ده دقیقه پیشش میشینی میخوای کله اشو ازجا بکنی!!

مریم_ ببین من نمیدونم باید امشب با ما بیای بایددد!
دلم نمیخواست مریم ازم دلخور بشه چون هروقت من ازش درخواستی داشتم بدون عذر وبهونه قبول میکرد..

بی حوصله گفتم:
_باشه بابا جهنم وضرر میام!
مریم_ مرسیییی عزیزدلم.. پس ساعت ۵ میام دنبالت بریم..
_نمیخواد باماشین خودم میام!
مریم_ وای نه با اون ابوقراضه تو آبرومون میره.. ماشین بابا رو میارم‌..
_به درک.. خیلیم دلت بخواد..

خلاصه ساعت ۷غروب که مریم اومد دنبالمو باهم رفتیم دربند
سیاوش ودوستش به استقبالمون اومدن ومنم باتموم بی حوصلگیم سعی کردم دیشبو فراموش کنم وخوش بگذرونم!

داشتیم به سمت رستورانی که انتخاب کرده بودن میرفتین که صدای بوق ممتد ماشینی باعث شد به عقب برگردم!

امیرحسین اینجا چه غلطی میکرد.. وای خدایا الان فکر بد راجع بهم میکنه.. اینم شانسه من دارم!
النا هم همراهش بود.. روبه جمع گفتم:
_شمابرید من الان میام!
به طرف ماشین رفتم که امیر حسین با اخمی که روی پیشونیش نشسته بود پیاده شد..
امیرحسین_ اینجا چه غلطی میکنی؟
باحرفش ناراحت شدم واخم هام توهم رفت..
_چه طرز حرف زدنه؟ به توچه ربطی داره؟
اومد جلوتر بوی عطرش قبل خودش به مشامم رسید..
امیرحسین_ این کاره هم بودی وخبر نداشتیم؟
عصبی شدم.. حرفاش نیش داشت لعنتی..
_معلوم هست چی میگی؟ کدوم کاره؟ تودهات شما به کسی که با دوست هاش میره بیرون چیکاره میگن؟

صدای النا ازپشت سربه گوشم رسید:
_میگن هرزه!
دیگه خون به مغزم نرسید.. بدون اینکه به اطرافم توجه کنم به سمتش خیز برداشتم که رفتم توبغل امیرحسین..

امیرحسین_النا گمشو توماشین.. توحق دخالت کردن نداری!
_ولم کن عوضی..
محکم گرفته بودم واجازه نمیداد حتی تکون بخورم!

باصدایی که سعی میکردم بالا نره وآبرو داری کنم گفتم:
_ولم کن آشغال.. ولم کن میگمممم!
امیرحسین_ بیا بریم اونور کارت دارم.. مردم دارن نگاهمون میکنن!

_نمیام! ولم میکنی یا صدامو بلندکنم وآبرو ریزی کنم؟
خیلی عصبی بود.. از خشک شدن پوست لبش معلوم بود خیلی خیلی عصبیه..
دستمو گرفت وکشید سمت یه قسمت که خلوت وتاریک..

_ولم کن عوضی دستم شکستتتت!
امیرحسین_ حساب النا روبه موقع خودش میرسم اماتو…
با اون پسرا اینجا چه گهی میخوری؟ هاااان؟
محکم به عقب هولش دادم وگفتم:
_درست صحبت کن.. به تو ربطی نداره! حالیته؟
امیرحسین_ ازاین به بعد حتی آب خوردنتم به من مربوط میشه.. جنازتو میندازم یکبار دیگه اینجور جاها ببینمت چه برسه به دیدنت با اون دخترعموی خرابت
اسم مریم که اومد دیگه واقعا قاطی کردم ودستشو گاز گرفتم..
آخ بلندی گفت ومحکم دستشو کشید..
امیرحسین_ روانیه وحشی!
باحرص ونفرت گفتم:
_دفعه ی دیگه صفت دوست دختر خرابتو به مریم بدی من میدونم تو! ضمنا چیکارمی که آب خوردنمم دست باشه؟ من هرکاری بخوام میکنم.. خودم پدر دارم صاحب دارم! دستمو دراز کردم وباحالت چندشی ادامه دادم:
_بسلامت!

اومدم برم که زیرپا واسم گرفت.. باصورت افتادم زمین اما قبل ازاینکه نقش زمین بشم مانتومو کشید وجلوی شدت ضربه رو گرفت..
افتادم زمین اما چیزیم نشد!

دیگه خون خونمو میخورد.. بلند شدم وباجیغ گفتم:
_چی ازجونم میخوای؟؟؟؟؟؟
امیرحسین_ همین الان برمیگردی خونه‌‌! وگرنه مجبور میشم با زور برت گرودنم.. ضمنا همون پدری که میگی میدونه الان چیک توچیک یه پسر داشتی قدم میزدی؟

_هوی درست صحبت کن! من با اونا هیچ صنمی ندارم..
واینم بدون، البته که میدونه بادوستام اومدم بیرون!

گوشیشو درآورد وگفت:
_بهتره که ازخودشون بپرسم!
اوه! عجب گیرخری افتاده بودم خدایـــــا!
عمواینا بدونن مریم دوست پسر داره زنده به گورش میکنن!
سریع گوشی رو ازدستش گرفتم وگفتم:
_چیکارمیکنی روانی؟

اونقدر عصبی بود که گوشی رو ازدستم باچنگ گرفت وبدون توجه به من کنار گوشش گذاشت ومنتظر جواب شد!
_عمو اینا بدونن مریم باکسی دوسته میکشنش! من مشکلی ندارم..

اروم لب زد: خفه شو!

 

رمان عاشقانه تابو قسمت یازدهم

 

 

 

همچنین بخوانید:

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و دوم

رمان جذاب ستاره قسمت دهم

رمان عاشقانه تابو قسمت دهم

رمان ترس از هوس قسمت پنجاه و دوم

رمان جذاب ستاره قسمت نهم