سخنان عارفانه و عاشقانه / سخنان عاشقانه و عارفانه سری 2

سخنان عارفانه و عاشقانه / سخنان عاشقانه و عارفانه سری 2

سخنان عارفانه و عاشقانه / سخنان عاشقانه و عارفانه سری 2

سخنان عارفانه و عاشقانه / سخنان عاشقانه و عارفانه سری 2

عارفی پرسید:

دوست را چون دوستش داری نیازش داری؟

یا که چون نیازش داری دوستش داری؟

گفتم:

چون دارمش بی نیازم

 

سخنان عارفانه و عاشقانه

 

دور کنید مرا از آن عقلی که گریستن نمی داند…

و آن فلسفه ای که خندیدن نمی شناسد،

و آن غروری که در برابر کودکان سر خم نمی کند…

 

سخنان عارفانه و عاشقانه

 

عاشق بهانه نمی گیرد

عاشق نِق نمی زند

عاشق در بابِ زندگی، سخت نمی گیرد

تخم مرغِ تازه ی پُخته، عطرِ ماندگاری دارد.

عاشق، با نان خالی و ظرف پُر از محبت راضی ست ..

 

سخنان عارفانه و عاشقانه

 

دو قطره آب که به هم نزدیک شوند،

تشکیل یک قطره ی بزرگتر می دهند …

اما دو تکه سنگ هیچگاه با هم یکی نمی شوند!

پس هرچه سخت تر باشیم، فهم دیگران برایمان مشکل تر است.

 

سخنان عارفانه و عاشقانه

 

مهربانی جاده ای ست که هر چه پیشتر بری, خطرناک تر می شه . نمی تونی برگردی , اما لحظه ای باید درنگ کرد و شاید چند گامی به بیراهه رفت

 

سخنان عارفانه و عاشقانه

 

هی به این فکر میکنم که ما در اینجا عرق میریزیم و وضعمان این است
و انها در انجا عرق میخورند و وضعشان آن …
نمیدانم مشکل در نوع عرق هاست یا در خوردن و ریختن ما!!!

 

سخنان عارفانه و عاشقانه

 

“دوست داشتن را هر کس بفهمد خدا را به آسانی استشمام بوی گل می فهمد،
اما اگرکسی فقط فهمیدن عقلی را می فهمد، خدا برایش مجهولی است دست نایافتنی”

 

سخنان عارفانه و عاشقانه

 

هیچ گاه كسي را دوست نداشته باش، چون دوست داشتن اسارت است و اسارت انسان را به جنون مي كشاند هر گاه کسی را دوست داشتي رهايش كن. اگر به سویت باز نگشت بدان كه از اول هم مال تو نبوده است.

 

سخنان عارفانه و عاشقانه

 

انسان اگر انسان دیگری را بکشد، آدم می ماند، هر چند قاتل!؛ لیکن آدمی که در مقابل آدمی دیگر خم می شود، یا چاپلوسی می کند، دیگر آدم نیست

 

سخنان عارفانه و عاشقانه

 

من رقص دختران هندی را بیشتر از نماز پدر و مادرم دوست دارم. چون آنها از روی عشق و علاقه می رقصند ولی پدر و مادرم از روی عادت نماز می خوانند

 

سخنان عارفانه و عاشقانه

سخنان عارفانه و عاشقانه / سخنان عاشقانه و عارفانه سری 2