سری جدید عکس نوشته در مورد خداوند / عکس زیبا در مورد خدا

سری جدید عکس نوشته در مورد خداوند / عکس زیبا در مورد خدا

 

به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای
خداوند روزی ده رهنمای

خداوند کیوان و گردان سپهر
فروزنده ماه و ناهید و مهر

ز نام و نشان و گمان برترست
نگارندهٔ بر شده پیکرست

 

سری جدید عکس نوشته در مورد خداوند / عکس زیبا در مورد خدا

سری جدید عکس نوشته خداوند / عکس زیبا در مورد خدا

سری جدید عکس نوشته در مورد خداوند / عکس زیبا در مورد خدا

سری جدید عکس نوشته  خداوند / عکس زیبا در مورد خدا

سری جدید عکس نوشته در مورد خداوند / عکس زیبا در مورد خدا

سری جدید عکس نوشته خداوند / عکس زیبا در مورد خدا

سری جدید عکس نوشته در مورد خداوند / عکس زیبا در مورد خدا

سری جدید عکس نوشته  خداوند / عکس زیبا در مورد خدا

سری جدید عکس نوشته در مورد خداوند / عکس زیبا در مورد خدا

سری جدید عکس نوشته  خداوند / عکس زیبا در مورد خدا

سری جدید عکس نوشته در مورد خداوند / عکس زیبا در مورد خدا

سری جدید عکس نوشته  خداوند / عکس زیبا در مورد خدا

سری جدید عکس نوشته در مورد خداوند / عکس زیبا در مورد خدا

سری جدید عکس نوشته  خداوند / عکس زیبا در مورد خدا

سری جدید عکس نوشته در مورد خداوند / عکس زیبا در مورد خدا

سری جدید عکس نوشته  خداوند / عکس زیبا در مورد خدا

سری جدید عکس نوشته در مورد خداوند / عکس زیبا در مورد خدا

سری جدید عکس نوشته  خداوند / عکس زیبا در مورد خدا

 

راهی به خدا دارد خلوتـگه تنـهایی
آنجا که روی از خود آنجا که به خود آیی

هر جا که سری بردم در پــرده تو را دیدم
تو پرده نشینی و من هـرزه ی هر جایی

 

سری جدید عکس نوشته در مورد خداوند / عکس زیبا در مورد خدا

 

 

عکس نوشته مذهبی و زیبا