سری جدید عکس نوشته زیبا در مورد میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

سری جدید عکس نوشته زیبا در مورد میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

بر جمال این دو یاس بى قرینه بنگرید
گاه سوى مکه گه سوى مدینه بنگرید
محور اسلام و قرآن در ثبات از این دو مَه
مکتب توحید باشد در حیات از این دو مه
روشن آفاق تمام کائنات از این دو مه
منجلى اوصاف بى پایان ذات از این دو مه

 

سری جدید عکس نوشته زیبا در مورد میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

سری جدید عکس نوشته در مورد میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

سری جدید عکس نوشته زیبا در مورد میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

سری جدید عکس نوشته در مورد میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

سری جدید عکس نوشته زیبا در مورد میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

سری جدید عکس نوشته در مورد میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

آسمان عاشقى شد پر ستاره زین دو گل
عشقبازى با تداوم شد هماره زین دو گل
بر دل عشاق صادق شد اشاره زین دو گل
دیده دل شد گشوده بر نظاره زین دو گل

 

سری جدید عکس نوشته زیبا در مورد میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

سری جدید عکس نوشته در مورد میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

سری جدید عکس نوشته زیبا در مورد میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

سری جدید عکس نوشته در مورد میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

عید زیباى برائت از عدو دارد ربیع
عید میلاد دو دلدار نکو دارد ربیع
موسم سرمستى دلهاى شیدا آمده
مصطفى با حضرت صادق به دنیا آمده

 

سری جدید عکس نوشته زیبا در مورد میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

سری جدید عکس نوشته در مورد میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

سری جدید عکس نوشته زیبا در مورد میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

سری جدید عکس نوشته در مورد میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

سری جدید عکس نوشته زیبا در مورد میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

سری جدید عکس نوشته در مورد میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

دو نهال بارور در باغ دین روئیده شد
یاس هاى آسمانى در زمین روئیده شد
نخل حق در سرزمین مشرکین روئیده شد
لاله در باغ دل اهل یقین روئیده شد

 

سری جدید عکس نوشته زیبا در مورد میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

سری جدید عکس نوشته در مورد میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

سری جدید عکس نوشته زیبا در مورد میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

سری جدید عکس نوشته در مورد میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

سری جدید عکس نوشته زیبا در مورد میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

سری جدید عکس نوشته در مورد میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

سری جدید عکس نوشته زیبا در مورد میلاد پیامبر و امام صادق (ع)

 

 

3 داستان واقعی از کرامت حضرت مهدی (عج)

5 داستان طنز خنده دار خیلی باحال

اسمس تبریک میلاد پیامبر و امام صادق (ع)