سری جدید کارت پستال روز معلم

سری جدید کارت پستال روز معلم

سری جدید کارت پستال روز معلم برای همه معلمان فداکار و دلسوز کشورمان – کارت پستال تبریک روز معلم – سری جدید کارت پستال –

سری جدید کارت پستال روز معلم

سری جدید کارت پستال روز معلم

سری جدید کارت پستال روز معلم

سری جدید کارت پستال روز معلم

سری جدید کارت پستال روز معلم

سری جدید کارت پستال روز معلم

سری جدید کارت پستال روز معلم

سری جدید کارت پستال روز معلم

سری جدید کارت پستال روز معلم

سری جدید کارت پستال روز معلم

سری جدید کارت پستال روز معلم

سری جدید کارت پستال روز معلم

سری جدید کارت پستال روز معلم

سری جدید کارت پستال روز معلم

سری جدید کارت پستال روز معلم

سری جدید کارت پستال روز معلم

سری جدید کارت پستال روز معلم

سری جدید کارت پستال روز معلم

سری جدید کارت پستال روز معلم

سری جدید کارت پستال روز معلم

سری جدید کارت پستال روز معلم

سری جدید کارت پستال روز معلم

سری جدید کارت پستال روز معلم/سری جدید کارت پستال روز معلم برای همه معلمان

سری جدید کارت پستال روز معلم/سری جدید کارت پستال روز معلم برای همه معلمان

سری جدید کارت پستال روز معلم

 

آموزگارم ، تو باغبانی
می پرورانی بذروجودم ، با مهربانی
با درسهایت دیو جهالت از من گریزد
اندرزهایت ، بهر وجودم ، شد پاسبانی
من غرقه بودم در بحر غفلت
دستم گرفتی ای ناجی من،
من همچو قایق ، تو بادبانی
بر خوان ِ دانش من میهمانم
تو ای معلم ، خود میزبانی
کار تو باشد، ارشاد انسان
همکار ِ خوب ِ پیغمبرانی

 

سری جدید کارت پستال روز معلم

سری جدید کارت پستال روز معلم برای همه معلمان فداکار و دلسوز کشورمان – کارت پستال تبریک روز معلم – سری جدید کارت پستال

 

کارت پستال ویژه شروع شدن مدارس