سری جدید کارت پستال ویژه روز اربعین

سری جدید کارت پستال ویژه روز اربعین

کارت پستال روز اربعین

 

نام من سرباز کوی عترت است

دوره آموزشی ام هیئت است
پــادگــانم چــادری شــد وصــله دار

سر درش عکس علی با ذوالفقار
ارتش حیــدر محــل خدمتم

بهر جانبازی پی هر فرصتم
نقش سردوشی من یا فاطمه است

قمقمه ام پر ز آب علقمه است
رنــگ پیراهــن نه رنــگ خاکــی است

زینب آن را دوخته پس مشکی است
اسـم رمز حمله ام یاس علــی

افسر مافوقم عباس علی (ع)

 

سری جدید کارت پستال ویژه روز اربعین

سری جدید کارت پستال ویژه روز اربعین

سری جدید کارت پستال ویژه روز اربعین

سری جدید کارت پستال ویژه روز اربعین

سری جدید کارت پستال ویژه روز اربعین

سری جدید کارت پستال ویژه روز اربعین

سری جدید کارت پستال ویژه روز اربعین

سری جدید کارت پستال ویژه روز اربعین

سری جدید کارت پستال ویژه روز اربعین

سری جدید کارت پستال ویژه روز اربعین

سری جدید کارت پستال ویژه روز اربعین

سری جدید کارت پستال ویژه روز اربعین

سری جدید کارت پستال ویژه روز اربعین

سری جدید کارت پستال ویژه روز اربعین

سری جدید کارت پستال ویژه روز اربعین

سری جدید کارت پستال ویژه روز اربعین

سری جدید کارت پستال ویژه روز اربعین

سری جدید کارت پستال ویژه روز اربعین

سری جدید کارت پستال ویژه روز اربعین

سری جدید کارت پستال ویژه روز اربعین

سری جدید کارت پستال ویژه روز اربعین

سری جدید کارت پستال ویژه روز اربعین

سری جدید کارت پستال ویژه روز اربعین / کارت پستال روز اربعین

سری جدید کارت پستال ویژه روز اربعین / کارت پستال روز اربعین

سری جدید کارت پستال ویژه روز اربعین

کارت پستال روز اربعین

کارت پستال – کارت پستال روز اربعین – عکس اربعین – عکس نوشته اربعین – کارت پستال اربعین حسینی – سری جدید کارت پستال اربعین – سری جدید کارت پستال –

 

 

اشعار زیبا در مورد اربعین حسینی