عکس باران / عکس نوشته زیبا برای روز های بارانی

عکس باران / عکس نوشته زیبا برای روز های بارانی

باران که شدی مپرس این خانه ی کیست
سقف حرم و مسجد و میخانه یکی ست

باران که شدی پیاله ها را نشمار
جام و قدح و کاسه و پیمانه یکی ست

باران! تو که از پیش خدا می آیی
توضیح بده عاقل و فرزانه یکی ست

عکس باران / عکس نوشته زیبای برای روز های بارانی

 عکس نوشته زیبا برای روز های بارانی

عکس باران / عکس نوشته زیبای برای روز های بارانی

عکس نوشته زیبا برای روز های بارانی

عکس باران / عکس نوشته زیبای برای روز های بارانی

عکس نوشته زیبا برای روز های بارانی

عکس باران / عکس نوشته زیبای برای روز های بارانی

 عکس نوشته زیبا برای روز های بارانی

عکس باران / عکس نوشته زیبای برای روز های بارانی

 عکس نوشته زیبا برای روز های بارانی

عکس باران / عکس نوشته زیبای برای روز های بارانی

عکس نوشته زیبا برای روز های بارانی

 

 

بر درگه او چون که بیفتند به خاک
شیر و شتر و رستم و موریانه یکی ست

با سوره ی دل اگر خدا را خواندی
حمد و فلق و نعره ی مستانه یکی ست

این بی خردان، خویش خدا می دانند
اینجا سند و قصه و افسانه یکی ست

 

 

عکس باران / عکس نوشته زیبای برای روز های بارانی

عکس نوشته زیبا برای روز های بارانی

عکس باران / عکس نوشته زیبای برای روز های بارانی

عکس نوشته زیبا برای روز های بارانی

عکس باران / عکس نوشته زیبای برای روز های بارانی

 عکس نوشته زیبا برای روز های بارانی

عکس باران / عکس نوشته زیبای برای روز های بارانی

 عکس نوشته زیبا برای روز های بارانی

عکس باران / عکس نوشته زیبای برای روز های بارانی

عکس نوشته زیبا برای روز های بارانی

عکس باران / عکس نوشته زیبای برای روز های بارانی

عکس نوشته زیبا برای روز های بارانی

 

این بی خردان، خویش خدا می دانند
اینجا سند و قصه و افسانه یکی ست

از قدرت حق هرچه گرفتند به کار
در خلقت تو و بال پروانه یکی ست

گر درک کنی خودت خدا می بینی
درکش نکنی کعبه و بتخانه یکی ست

عکس باران / عکس نوشته زیبا برای

روز های بارانی

 

 

 

عکس نوشته منو پسرم /عکس نوشته زیبا تولد پسرم

سری جدید عکس نوشته خدایا

عکس دو نفره عاشقانه و رمانتیک برفی فصل زمستان

عکس نوشته غمگین تیکه دار / عکس نوشته غمگین

سری جدید عکس نوشته زیبا در مورد میلاد پیامبر و امام صادق (ع)