عکس پروفایل سربازی مخصوص آقایان سرباز

عکس پروفایل سربازی مخصوص آقایان سرباز

عکس نوشته برای سربازی

 

غم عشقت کشیدن کارمن نیست
که دگررنگی زرخسارمن نیست
بیابامن وفادارومهربان باش
بدان جزتوکسی یارمن نیست

 

ازته دل من صدایت میکنم
گرتوخواهی جان فدایت میکنم
بشنوازسرهنگ ای سربازمن
تاکه زنده ام وفایت میکنم

 

عکس پروفایل سربازی مخصوص آقایان سرباز

عکس پروفایل سربازی مخصوص آقایان سرباز

عکس پروفایل سربازی مخصوص آقایان سرباز

عکس پروفایل سربازی مخصوص آقایان سرباز

عکس پروفایل سربازی مخصوص آقایان سرباز

عکس پروفایل سربازی مخصوص آقایان سرباز

عکس پروفایل سربازی مخصوص آقایان سرباز

عکس پروفایل سربازی مخصوص آقایان سرباز

عکس پروفایل سربازی مخصوص آقایان سرباز

عکس پروفایل سربازی مخصوص آقایان سرباز

 

روی نیمکت نشسته بود
آخرین سرباز زمین
در انتظار قطار ابدی
به مقصد نا کجا آباد
نامه ای در دستانش
که کلمات گم شده بودند
در میان تلخی روزگار
دیگر حروف یارای
با هم بودن نداشتند
از بس که خزیده بودند
روی چروک های صورتش
و به سرزمین نابودی
کوچ میکردند
نامه از مهربانو بود
دختر دریا عروس آتش
کابوس بی خوابی هایش
چشمان سیاه او بود
زمین دلش می لرزید
هردم که هوای او می کرد
حلقه ای در دستش
هلهله ای در دلش
با خود به یاد می آورد
لحظات تلخ جداییش

 

عکس پروفایل سربازی مخصوص آقایان سرباز

عکس پروفایل سربازی مخصوص آقایان سرباز

عکس پروفایل سربازی مخصوص آقایان سرباز

عکس پروفایل سربازی مخصوص آقایان سرباز

عکس پروفایل سربازی مخصوص آقایان سرباز

عکس پروفایل سربازی مخصوص آقایان سرباز

عکس پروفایل سربازی مخصوص آقایان سرباز / عکس نوشته برای سربازی

عکس پروفایل سربازی مخصوص آقایان سرباز / عکس نوشته برای سربازی

عکس پروفایل سربازی مخصوص آقایان سرباز

عکس نوشته برای سربازی