متن زیبا در مورد روز عاشورا

متن زیبا در مورد روز عاشورا

متن زیبا در مورد روز عاشورا

متن زیبا در مورد روز عاشورا

عاشورا يعني قطرات اشكي كه حسين براي فرداي اهل بيت خويش ريخت ، عاشورا يعني جمع كردن خارهاي بيابان در شب تاريك ،
يعني سيراب كردن كودك شيرخواره با سرانگشتان پيكاني تيز،
عاشورا يعني ضجه هاي كودكاني غريب درصحرايي سوزان ،
يعني فرو رفتن خارهاي بيابان در پاهاي كودكانه اي كه به دنبال عشق نداي لبيك سرداده بودند ،
يعني اوج مردانگي و ايستادگي ،
يعني تجسم تمام غيرت هايی كه در چشمهاي نجيب عباس سو سو ميزد،
عاشورا يعني دلدادگي به سرچشمه پاكيها ،
عاشورا يعني صداي گريه هايي كه از سر تشنگي در گلو خفه ميشد،
يعني پر كردن مشك آب در عين عطش ،
يعني پرپر شدن و دم بر نياوردن ،
يعني به آسمان پرتاب كردن خون گلوي شش ماهه اي كه از تشنگي به چشمان پدر خيره شده بود،
يعني دفن كردن تمام احساس خويش در پشت خيمه ها ،
عاشورا يعني وادع آخرين خواهري خسته با برادري از جنس نور،
يعني عين صداقتي كه در آسمانها نظير نداشت

 

متن در مورد روز عاشورا

 

زلال «عاشـورا» در متن زندگى شیعه و در عمق باورهاى پاك او جریان داشته و در طول چهارده قرن سیراب كننده جانها بوده است.
اینك نیز عاشورا پرگارى است كه عشق را ترسیم مى‏كند و كانونى است كه ارزشها، احساسها، عاطفه ‏ها، خردها و اراده‏ها برگردش مى‏چرخند.

 

متن در مورد روز عاشورا

 

خم شد ،چیزی از زمین برداشت،باز خم شد،چیزی از زمین برداشت،دوباره و چند باره.نزدیک رفتم به پرسش.نگاه کرد به آتش های فراوان سپاه دشمن. فرمود:«فردا کودکانم در این بیابان،پی پناهی می دوند»
دستهایش پربود از خار های بیابان.
شب عاشـورا بود…

 

متن در مورد روز عاشورا

 

امشب زینبت حالِ پریشانی دارد حسین
تا صبح گریه می کنم ، شام غریبان هست حسین
خودم برای خود روضه می گم
خواب برای چشمم نمی آید

 

متن زیبا در مورد روز عاشورا