کارت پستال ماه ربیع الاول / کارت پستال تبریک ماه ربیع الاول

کارت پستال ماه ربیع الاول / کارت پستال تبریک ماه ربیع الاول

هنگام سرور کائنات است امشب
اوقات گرفتن برات است امشب

بفرست بر محمد صلوات
زیرا که بهار صلوات است امشب

فرا رسیدن ماه ربیع الاول مبارک
تبریک حلول ماه ربیع الاول

امروز به عشاق حسین، زهرا دهد مزد عزا
یک عده را درمان دهد، یک عده بخشش در جزا

یک عده را مشهد برد، یک عده را دیدار حج
باشد که مزد ما شود، تعجیل در امر فرج

حلول ماه ربیع الاول مبارک

 کارت پستال ماه ربیع الاول / کارت پستال تبریک ماه ربیع الاول


کارت پستال  برای ماه ربیع الاول / کارت پستال تبریک ماه ربیع الاول

 کارت پستال ماه ربیع الاول / کارت پستال تبریک ماه ربیع الاول


کارت پستال  برای ماه ربیع الاول / کارت پستال تبریک ماه ربیع الاول

 کارت پستال ماه ربیع الاول / کارت پستال تبریک ماه ربیع الاول


کارت پستال  برای ماه ربیع الاول / کارت پستال تبریک ماه ربیع الاول

 کارت پستال ماه ربیع الاول / کارت پستال تبریک ماه ربیع الاول


کارت پستال  برای ماه ربیع الاول / کارت پستال تبریک ماه ربیع الاول

 کارت پستال ماه ربیع الاول / کارت پستال تبریک ماه ربیع الاول


کارت پستال  برای ماه ربیع الاول / کارت پستال تبریک ماه ربیع الاول

 کارت پستال ماه ربیع الاول / کارت پستال تبریک ماه ربیع الاول


کارت پستال  برای ماه ربیع الاول / کارت پستال تبریک ماه ربیع الاول

 کارت پستال ماه ربیع الاول / کارت پستال تبریک ماه ربیع الاول


کارت پستال  برای ماه ربیع الاول / کارت پستال تبریک ماه ربیع الاول

کارت پستال ماه ربیع الاول / کارت پستال تبریک ماه ربیع الاول

 

 

دو شعر زیبا در مورد آغاز ماه ربیع الاول