گالری عکس امام حسین (ع)

 گالری تصاویر امام حسین / گالری عکس امام حسین (ع)

 

ای آنکه نیست غیر خدا خون بهای تو

خون سر شکسته ی من رو نمای تو

زینب سرش شکسته ولی سر شکسته نیست

سر خم نکرده پیش کسی جز خدای تو

قرآن بخوان اگر چه تو را سنگ میزنند

دین خدا نفس بکشد با صدای تو

زینب نفس نمی کشد ای نفس مطمئن

یک لحظه در هوای کسی جز هوای تو

تو سربلند بر سر نیزه بخوان بدان

زینب هم ایستاده بمیرد برای تو

من پای نی تو بر سر نی گریه می کنیم

تو مبتلای عشقی و من مبتلای تو

گالری تصاویر امام حسین

گالری عکس امام حسین (ع)

گالری عکس امام حسین (ع)

گالری عکس امام حسین (ع)

گالری عکس امام حسین (ع)

گالری عکس امام حسین (ع)

گالری عکس امام حسین (ع) 

گالری عکس امام حسین (ع)

گالری عکس امام حسین (ع)

گالری عکس امام حسین (ع)

گالری عکس امام حسین (ع)

گالری عکس امام حسین (ع)

گالری عکس امام حسین (ع)

گالری عکس امام حسین (ع)

گالری عکس امام حسین (ع)

گالری عکس امام حسین (ع)

گالری عکس امام حسین (ع)

گالری عکس امام حسین (ع)

گالری عکس امام حسین (ع)

گالری عکس امام حسین (ع)

گالری عکس امام حسین (ع)

گالری عکس امام حسین (ع) /گالری تصاویر امام حسین

گالری عکس امام حسین (ع)

گالری عکس امام حسین (ع) /گالری تصاویر امام حسین

گالری عکس امام حسین (ع) /گالری تصاویر امام حسین

 

گالری عکس امام حسین (ع)/گالری تصاویر امام حسین

گالری عکس – عکس های محرمی – امام حسین (ع) – گالری عکس امامان – گالری عکس محرمی – امام حسین (ع) – گالری تصاویر – تصاویر امام حسین – گالری تصاویر امان حسین (ع) – گالری عکس امام حسین

گالری تصاویر امام حسین

 

عکس پروفایل محرمی